Podmienky účasti na bonusovom programe

Zooplus SE Vás, ako zákazníka, odmení za Vašu vernosť prostredníctvom svojho bonusového programu. Na zbieranie zooBodov, ich použitie na prémie a celkový princíp nášho zoohit bonusového programu platia nasledujúce podmienky:

1. Účasť

Zúčastniť sa môžu všetci zákazníci zooplus SE.

2. zooBody

2.1 Všeobecne

Základnou výpočtovou jednotkou bonusového programu zooplus SE sú zooBody, ktoré sa pripisujú na bodový účet zákazníka. zooBody môžu byť použité iba na účely, ktoré sú uvedené v podmienkach účasti. Bonusové body z iných programov nemôžu byť premenené na zooBody. Bodový účet a bodové aktívum sú neprenosné a nemôžu byť premenené na hotové peniaze a vyplatené. Aktuálny stav Vášho bodového účtu je uvedený na Vašom osobnom účte v zoohit.sk pod "môj zoohit", a je možné kedykoľvek doňho nahliadnuť.

2.2 Získanie zooBodov

Pripísanie zooBodov prebehne automaticky za každú, po 1.1.2003, urobenú objednávku, akonáhle bude u nás prebehnutie platby zaznamenané. Za každú uhradenú objednávku v zoohite Vám budú na Vaše konto pripísané zooBody. Počet pripísaných zooBodov závisí od výšky hodnoty zaplatenej objednávky. Za každé 1 Euro Vašej objednávky získavate 1 zooBod. V rámci určitých, mimoriadnych akcií, môžu byť získané aj extra zooBody v dopredu oznámenom rozsahu.

2.3 Získanie zooBodov nemožné

zooBody je nemožné získať pri produktoch, ktorých predajná cena je 0 Eur (napr. vzorky, darčeky za vernosť, prémie), pri použitých zľavových kupónoch a ostatných zľavách, tak ako aj pri náhradných dodávkach. Aj pri určitých iných výkonoch môže byť pripísanie zooBodov vylúčené.

Maximálne je možné získať behom kalendárneho roka 10 000 zooBodov. Po dosiahnutí uvedenej čiastky, nebudú ďalšie zooBody do konca kalendárneho roka priznávané.

Zoohit si vyhradzuje právo nepriznať zooBody za zmluvné ponuky, ktoré sa zdajú byť predložené za účelom komerčného ďalšieho predaja tovaru.

2.4 Pripísanie zooBodov

zooBody budú pripísané automaticky po obdržaní platby za objednávku v zooplus SE. Body budú pripísané na zákaznicky účet, ktorý bol k objednávke použitý. Ak bude zákazník v zoohit.sk objednávať cez viacero účtov, budú mu zooBody pripisované vždy na jednotlivé účty. Prevod bodov z jedného účtu na druhý nie je možný.

2.5 Prepadnutie zooBodov

V prípade, že do 12 mesiacov od pripísania zooBodov na zoohit bodový účet nedôjde k ich použitiu vo forme vybranej prémie, prepadnú tieto zooBody ku koncu štvrťročia. Na dátum a objem prepadnutých zooBodov budete vo Vašom bodovom účte zvlášť upozornený. zooBody prepadnú aj v prípade zrušenia / zablokovania zákazníckeho účtu. Pri niektorých akciách s zooBodmi môže byť doba prepadnutia bodov kratšia ako 12 mesiacov.

3. Výmena zooBodov za prémie

3.1 Všeobecne

Každý účastník môže svoje nazbierané zooBody premeniť na prémie, akonáhle nazbiera ich potrebný počet. Ponuka prémií a potrebný počet zooBodov k ich získaniu bude zverejnená v katalógu prémií zoohit.

3.2 Podmienky uplatnenia

Prémie môžu byť získané iba prostredníctvom osobného bodového účtu zákazníka pod "môj zoohit". Ponuka prémií sa môže v závislosti od dátumu a sezóny odlišovať. V tomto prípade nemusia byť jednotlivé prémie v niektorých ročných obdobiach k dispozícii. Pri určitých prémiach môžu byť podmienky účasti prostredníctvom zvláštnych podmienok zmenené alebo doplnené. Toto bude spolu s príslušnymi ponukami prémií oznámené.

Od každej prémie si môžete pridať do objednávky len jeden kus. A to preto, že máme na sklade obmedzené množstvo produktov a chceme, aby prémie mohlo využiť čo najviac zákazníkov.

3.3 Zasielanie prémie

Náklady za prepravu prémií sa riadia aktuálnymi cenami za zásielky (poštovné náklady) v zooplus SE. Prosíme Vás, kliknite tu, a informujte sa o poštových nákladoch v zooplus SE. Prémia bude prostredníctvom kliknutia na symbol nákupného košíka pridaná k objednávke. V rámci Vašej objednávky môžete k Vami vybranej prémii pridať aj ďalšie produkty z ponuky zoohit.sk za uvedené ceny.

V prípade, že obdržíte poškodenú prémiu, pripíšeme Vám uplatnené zooBody späť.

4. Ďalšie

4.1 Ukončenie programu

Zooplus SE si vyhradzuje právo bonusový program kedykoľvek ukončiť alebo ho nahradiť iným programom.

4.2 Zmeny

Zooplus SE si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie podmienok účasti, prémií alebo ďalších postupov, uvedených v podmienkach účasti na bonusovom programe. Zmeny a doplnenie týchto podmienok účasti budú zverejnené na internetovej stránke zoohit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre Bonusový program zoohit.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov a na koho sa môžete obrátiť v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Za ochranu osobných údajov zodpovedá zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko, v zastúpení členmi správnej rady: Geoffroy Lefebvre, p. Andreas Grandinger a p. Stefan Goetz. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 233 329 943 alebo e-mailom na service@zoohit.sk. Obrátiť sa môžete tiež na našeho inšpektora ochrany osobných údajov, p. Philippa Herrmanna, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 Mníchov, Nemecko; e-mail: ph@hwdata.de.

Ktoré údaje v rámci bonusového programu zoohit spracovávame?

Spracovávame len nasledujúce údaje: e-mailová adresa, priezvisko a stav Vašeho bonusového účtu (vrátane histórie objednávok).

K akým účelom budú Vaše data použité (účel spracovania) a na akom základe (právny základ)?

Data sú spracované výhradne za účelom účasti na bonusovom programe zoohit a pravidelnom informovaní o zostatku na účte. K ďalším účelom nie sú data spracovávané. Spracovanie prebieha v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), pretože bonusový program považujeme za bezplatnú súčasť zmluvného vzťahu so zoohit.

Budú Vaše údaje zdieľané s ďalšími stranami?

Nie, údaje neposkytujeme tretím stranám.

Budú Vaše údaje predávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Nie, prenos údajov do tretej krajiny je vylúčený.

Prebieha automatické rozhodovanie alebo dochádza k takzvanému profilingu?

Nie. Neusilujeme sa o takúto automatizáciu. Ani nevytvárame žiadne profily a nespájame údaje s inými údajmi.

Ako dlho budú Vaše údaje uložené?

Vaše údaje ukladáme maximálne počas doby existencie zákazníckeho účtu „Môj zoohit“. Ak si želáte svoje údaje v bonusovom programe zoohit vymazať, môžete tak učiniť kedykoľvek na vyššie uvedených kontaktoch.

Aké práva máte vo vzťahu k zoohit?

Máte právo kedykoľvek požiadať zoohit o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a zároveň máte právo na informácie o týchto údajoch. Máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov, a aj právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov alebo požadovať prenos údajov. V prípade žiadosti o informácie, odvolanie alebo námietok proti spracovaniu osobných údajov sa, prosíme, obráťte na nášho inšpektora ochrany osobných údajov alebo na vyššie uvedené kontakty. V prípade, že dôjde k porušeniu súkromia, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán.

Stav k 10.03.2022