Informácie – Zákon EÚ o digitálnych službách

Ak a v akom rozsahu spoločnosť zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko („zooplus“) poskytuje sprostredkovateľské služby v zmysle čl. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) 2022/2065 („DSA“), platia nasledujúce informácie:

Jednotné kontaktné miesto pre orgány:

V súlade s článkom 11 DSA spoločnosť zooplus určila nasledovnú e-mailovú adresu ako jednotné kontaktné miesto pre priamu komunikáciu s orgánmi členských štátov, Komisiou a Európskeho výboru pre digitálne služby v súvislosti s uplatňovaním DSA: kliknite sem alebo nás kontaktujte na adrese: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Pri zasielaní e-mailov na adresu DigitalServicesActSPC@zooplus.com prosím uveďte svoje celé meno a názov orgánu, v mene ktorého nás kontaktujete. Aby sme vás mohli kontaktovať, budeme potrebovať aj e-mailovú adresu, ktorá by mala byť spojená s príslušným orgánom EÚ.

Toto kontaktné miesto je vyhradené len pre orgány.

Komunikácia cez túto e-mailovú adresu môže prebiehať v nemeckom a anglickom jazyku, ale v prípade potreby s vami budeme spolupracovať, aby sme sa prispôsobili komunikácii v inom jazyku. Ak nás nekontaktujete v mene orgánu, vyhľadajte prosím správne kontaktné miesto v našej sekcii kontaktov (https://support.zoohit.sk/sk/support/home) alebo nižšie, ak ste príjemcom služby zooplus.

Jednotné kontaktné miesto pre príjemcov služby:

V súlade s článkom 12 DSA určila spoločnosť zooplus ako jednotné kontaktné miesto pre priamu komunikáciu pre príjemcov služby nasledovnú e-mailovú adresu: kliknite sem alebo nás kontaktujte na adrese: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Pri odosielaní e-mailu na adresu DigitalServicesAct@zooplus.com uveďte svoje celé meno a názov služby, ktorej ste príjemcom. Budeme tiež potrebovať e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať.

Toto kontaktné miesto je vyhradené len pre príjemcov služby.

Komunikácia cez túto e-mailovú adresu môže prebiehať v nemeckom a anglickom jazyku, ale v prípade potreby s vami budeme spolupracovať, aby sme sa prispôsobili komunikácii v inom jazyku. Ak nás nekontaktujete ako príjemca služby, vyhľadajte prosím správne kontaktné miesto v našej sekcii kontaktov (https://support.zoohit.sk/sk/support/home).

Právny zástupca

Právnymi zástupcami spoločnosti zooplus podľa článku 13 DSA sú:

Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller
zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, Germany
service@zooplus.de
+49 89 211 29 211 (pondelok - piatok 8:00 – 19:00, sobota 8:00 – 14:00 )

Správy a informácie o priemernom mesačnom počte aktívnych príjemcov

Hneď ako spoločnosť zooplus zverejní správy podľa článku 15 DSA, budú sprístupnené tu.

Systém oznámenia a konania

Ak nás chcete upozorniť na prítomnosť konkrétnych informácií v rámci našich služieb, ktoré považujete za nezákonný obsah, použite prosím formulár, ktorý je k dispozícii tu a uveďte nasledujúce údaje:

(a) dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo sa domnievate, že dané informácie sú nezákonným obsahom; b) jasné uvedenie presného elektronického umiestnenia týchto informácií, ako je presná URL adresa alebo URL adresy, a prípadne ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené typu obsahu a konkrétnemu typu hostingovej služby; c) meno a e-mailovú adresu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá oznámenie podáva, s výnimkou prípadov, kedy sa jedná o informácie zahŕňajúce jeden z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093); d) vyhlásenie potvrdzujúce presvedčenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá oznámenie podáva, že informácie a tvrdenia v ňom obsiahnuté sú presné a úplné.

Ak a v rozsahu, v akom sú služby spoločnosti zooplus kvalifikované ako služby „online platformy“ v zmysle článku 3 písm. i) DSA (v súčasnosti: zooplus Vet Search), platia navyše tieto informácie:

Interný systém vybavovania sťažností

Ak chcete podať sťažnosť proti rozhodnutiu, ktoré spoločnosť zooplus prijala po prijatí oznámenia alebo proti nasledujúcim rozhodnutiam, ktoré zooplus prijala z dôvodu, že vami poskytnuté informácie predstavujú nezákonný obsah alebo nie sú v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami zooplusu:

(a) rozhodnutia, či odstrániť alebo zamedziť prístup k informáciám alebo obmedziť ich viditeľnosť;

(b) rozhodnutia, či vám pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby, úplne alebo čiastočne;

(c) rozhodnutia o tom, či pozastaviť alebo zrušiť váš účet;

(d) rozhodnutia o tom, či pozastaviť, ukončiť alebo inak obmedziť možnosť speňažiť vami poskytnuté informácie

použite prosím nasledujúci formulár: [odkaz]

Sťažnosť je možné podať v lehote šiestich mesiacov od doručenia rozhodnutia spoločnosti zooplus, a to bezplatne.

Mimosúdne riešenie sporov

Ak ste príjemcom služieb zooplusu ako online platformy (v súlade s definíciou v DSA), vrátane fyzických alebo právnických osôb, ktoré podali oznámenia, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia uvedené v predchádzajúcom odseku „Interný systém riešenia sťažností“, máte právo si vybrať akýkoľvek orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorý bol certifikovaný v súlade s čl. 21 ods. 3 DSA za účelom riešenia sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane sťažností, ktoré neboli vyriešené prostredníctvom interného systému vybavovania sťažností uvedeného v predchádzajúcom odseku.