Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

1. Rozsah pôsobenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú na všetky objednávky a dodávky medzi spoločnosťou zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "zooplus") a jej zákazníkmi prostredníctvom internetového obchodu www.zoohit.sk.

2. Objednávkový proces, uzavretie zmluvy a text, obmedzenia, ďalší predaj

1. Proces objednávania

 • zooplus ponúka zákazníkovi mnoho produktov pre domáce zvieratá. Po kliknutí na produkt alebo označenie produktu sa zákazníkovi zobrazí stránka s popisom produktu; u niektorých produktov je na výber viacero variantov: napríklad rôzne veľkosti alebo príchute. Pre zvolenie produktu zadá zákazník želané množstvo a klikne na symbol nákupného košíka.
 • Po vložení všetkých želaných produktov do košíka zákazník klikne na “Nákupný košík“ zobrazený v pravom hornom rohu a následne sa mu zobrazí prehľad všetkých vybraných produktov. Tu môže zákazník obsah svojho košíka zmeniť.
 • Ak chce zákazník nákup ukončiť, klikne na “K objednávke/pokladni“. Registrovaní zákazníci tu môžu zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. Ďalšou možnosťou je registrácia ako nový zákazník alebo nákup bez registrácie. V prípade nákupu bez registrácie musí zákazník na ďalšej strane uviesť svoju adresu a informácie k účtu.
 • V ďalšom kroku sa zákazník dostane k prehľadu objednávky so všetkými vybranými produktmi a s ich cenami (vrátane DPH) ako aj s cenou za poštovné a balné.
  • zooplus neúčtuje žiadne poplatky za používanie komunikačných systémov na diaľku, ale zákazníkovi môžu vzniknúť bežné náklady spojené s používaním týchto služieb voči tretím stranám (napr. mobilný operátor, poskytovateľ internetu).

2. Uzatvorenie zmluvy

a. Tovar ponúkaný v obchode sa predáva výlučne fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, t. j. iba spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú právny úkon na účely, ktoré nemožno priradiť ani k ich podnikateľskej, ani k ich samostatnej profesionálnej činnosti. Ponuky uvedené na našej webovej stránke www.zoohit.sk preto nie sú určené podnikateľom. Podnikatelia sú fyzické alebo právnické osoby, prípadne spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré pri uzatváraní právneho úkonu konajú v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.

b. Zobrazený sortiment na stránkach slúži ako prehľad, nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku na predaj. Zákazník zadá záväznú ponuku k uzatvoreniu nákupnej zmluvy kliknutím na ikonu “Objednať”, a tým ukončí objednávací proces. Zákazník obdrží automatizovaný potvrdzovací e-mail (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie neslúži ako prijatie ponuky. Zmluva so spoločnosťou zooplus SE je uzatvorená až v okamihu, keď firma akceptuje ponuku zákazníka a zašle zákazníkovi objednané produkty a toto odoslanie potvrdí druhým e-mailom (potvrdenie o odoslaní).

c. Bez ohľadu na bod 2.2.b., ak sa zákazník rozhodne zaplatiť vopred, zmluva je uzavretá už v okamihu, keď spoločnosť zooplus zašle informácie o platbe. Tieto platobné informácie budú zákazníkovi zaslané do 24 hodín od odoslania objednávky. Potvrdenie objednávky nepredstavuje informáciu o platbe. V prípade platby vopred je fakturovaná suma splatná po prijatí informácie o platbe a musí byť uhradená do 7 dní od jej prijatia bankovým prevodom na jeden z účtov uvedených v bode 8.1.d. Pre dodržanie lehoty splatnosti je rozhodujúce prijatie fakturovanej sumy na náš účet. Ak po 7 dňoch nebude zaznamenaná platba na jeden z účtov uvedených v bode 8.1.d, objednávka zákazníka sa automaticky zruší.

d. Zmluvným jazykom je slovenčina.

3. Znenie zmluvy

Text zmluvy bude u nás uložený až do úplného spracovania objednávky, potom bude archivovaný na uskladnenie v súlade s daňovými a obchodnými zákonmi. Po prijatí objednávky spoločnosťou zooplus dostane kupujúci od spoločnosti zooplus samostatný potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať podstatný obsah zmluvy vrátane Všeobecných obchodných podmienok platných v čase uzavretia zmluvy. Ak stratíte dokumenty týkajúce sa vašich objednávok, kontaktujte nás. Radi vám zašleme kópiu údajov o vašej objednávke.

4. Obmedzenie množstva, maximálna hodnota objednávky, ďalší komerčný predaj

Ponúkaný tovar sa predáva len v obvyklých domácich množstvách a len plnoletým osobám. Ďalší komerčný predaj tovaru nie je povolený. Zooplus si vyhradzuje právo neakceptovať zmluvné ponuky, ktoré sa javia ako podané za účelom komerčného ďalšieho predaja tovaru.

3. Ceny a poštovné

Všetky ceny zahŕňajú zákonnú DPH a ostatné zložky ceny a sú bez akýchkoľvek nákladov na dopravu. 

Informácie o prepravných nákladoch nájdete na tejto stránke. 

Ak si objednáte produkty od spoločnosti zooplus na doručenie mimo EÚ, môžu sa na vás vzťahovať dovozné clá a dane, ktoré budú vyrubené po doručení balíka na určené miesto. Akékoľvek dodatočné poplatky za colné odbavenie musíte znášať vy; my nemáme nad týmito poplatkami žiadnu kontrolu. Colné predpisy sa v jednotlivých krajinách značne líšia, preto by ste sa mali obrátiť na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne viac informácií.

4. Dodanie tovaru

Doručenie tovaru je možné na území Slovenska a Českej republiky. 

Dodacia doba trvá, ak to nie je inak označené, 2 až 3 pracovné dni od vyexpedovania. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po uzavretí zmluvy, s výnimkou platby vopred: V tomto prípade lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po vystavení platobného príkazu. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný sviatok v mieste dodania, lehota sa automaticky predlžuje na nasledujúci pracovný deň. Informácie o dodacích a prepravných podmienkach nájdete tu.

Ak by sme nemali mať všetky objednané produkty na sklade, je zooplus oprávnený dodať tovar na vlastné náklady vo viacerých balíkoch, pokiaľ je to pre zákazníka únosné.

V prípade, že zooplus nedokáže objednané produkty vyexpedovať, pretože zooplus bez vlastného zavinenia nie je zasobovaný dodávateľmi, može zooplus od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude zooplus zákazníka bezodkladne informovať a ponúkne mu porovnateľný produkt. Nie je žiadny porovnateľný produkt k dispozícii alebo si zákazník neželá dodanie tohto produktu, vyplatí zooplus zákazníkovi bezodkladne všetky dovtedy zaplatené platby.

V rámci EÚ posielame tovar bez colných poplatkov. Pri zásielkach do krajín mimo EÚ platí zákazník prípadné clo, dane a iné poplatky sám.

V prípade, že bol dodaný produkt počas trasportu poškodený, má zákazník podľa možnosti ihneď informovať zákaznícky servis zooplus. Zooplus dostane takto možnosť reklamovať u prepravcu alebo prepravného poistenia vzniknuté škody. Ak zákazník neoznámi škody vzniknuté prepravou, nemá táto skutočnosť vplyv na jeho právo na reklamáciu vyplývajúcu zo zákona.

Aby boli zásielky čo najrýchlejšie a najlepšie doručené, poskytuje zooplus všetkým doručovateľským partnerom e-mailovú adresu a telefónne číslo (ak je vyplnené) zákazníkov. Toto sprostredkovanie je nutnou súčasťou zmluvného vzťahu so zooplus. V súvislosti s týmto zákazník nemá právo na voľbu alebo odstúpenie. Bližšie informácie k tomu nájdete v Ochrane osobných údajov.

5. Výhrada vlastníckeho práva

Až do okamihu kompletného zaplatenia ceny zostáva tovar vlastníctvom zooplus SE. Pred zmenou vlastníckeho práva nie je dovolené darovanie, odovzdanie záruky, spracovanie ani zmena tovaru bez súhlasu zooplus.

6. Právo na odstúpenie

Spotrebitelia majú pri uzatváraní zmluvy o predaji na diaľku zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. Zooplus poskytuje nasledujúce informácie v súlade so zákonným vzorom. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné. 

Pri ďalších otázkach k odstúpeniu sa môže zákazník obrátiť na zákaznícky servis.

Poučenie o odstúpení od zmluvy

Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“

Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland, telefón: +421 232 179 070, zákaznícky servis) informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (napr. poštou poslaným listom alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ale nie je povinný.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli z toho, že ste si zvolili iný druh dopravy ako nami odporúčaný najlacnejší štandardný spôsob dopravy), bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe, okrem toho prípadu, že sme s Vami výslovne dohodli niečo iné; v žiadnom prípade Vám nebudú účtované žiadne poplatky za vrátanie Vami zaplatených finančných čiastok. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar alebo kým ste nepreukázali, že ste tovar zaslali späť, podľa skoršieho dátumu.

Tovar zašlete späť spoločnosti zooplus

ZOOHIT

Česká pošta – POSTKOMPLET UL
Jateční 436/77
403 71 Ústí nad Labem
Česká republika

bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme my. Náhradu za zhoršenie stavu tovaru musíte poskytnúť len vtedy, ak zhoršenie stavu tovaru vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní, ktoré sa nevzťahuje na overovanie jeho kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Koniec poučenia o odstúpení

Vylúčenie práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na dodanie tovaru

ktorý nie je predvyrobený a ktorého výroba závisí od individuálneho výberu alebo špecifikácie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne upravený na osobné nároky spotrebiteľa, na dodanie rýchlo kaziaceho sa tovaru alebo tovaru po prekročení odporúčaného dátumu spotreby,

ktoré nie je vhodný na vrátenie z dôvodov ochrany zdravia a hygienických dôvodov, ak bol po prevzatí tovaru odstránený obal,

ktorý bol po dodaní z dôvodov jeho vlastností zmiešaný s inými produktmi.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy, vyplňte prosím tento formulár a pošlite ho späť)

 • Na zooplus SE, Kundenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, service@zoohit.sk
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*)
 • Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)
 • Dátum
______________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

7. Záruka a zodpovednosť

Uplatňujú sa ustanovenia o zákonnej záruke.

Veterinárne diétne krmivo by sa malo používať len na základe odporúčania a pravidelnej kontroly veterinárneho lekára. Počas kŕmenia je potrebné pravidelne (každých 6 mesiacov) navštevovať veterinárneho lekára na kontrolné vyšetrenia a bezodkladne v prípade zhoršenia zdravotného stavu domáceho zvieraťa. zooplus nezodpovedá za následky nevhodného používania veterinárneho diétneho krmiva alebo používania, ktoré nie je potrebné.

Liečivá by sa mali používať len podľa odporúčania a pod pravidelným dohľadom rodinného veterinárneho lekára. Rodinný veterinárny lekár by mal byť počas používania pravidelne kontrolovaný a okamžite konzultovaný v prípade zhoršenia zdravotného stavu domáceho zvieraťa. zooplus nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho alebo medicínsky nedeklarovaného používania liekov.

8. Spôsoby platby a kupóny

Spôsoby platby

Platba za tovar môže byť uskutočnená prostredníctvom bankového prevodu na účet, platobnou kartou, dobierkou, službou PayPal alebo ApplePay. Zooplus si vyhradzuje právo, akceptovať v jednotlivých prípadoch iba určité druhy platby. Platba zaslaním hotovosti alebo šeku nie je možná a spoločnosť zooplus nezodpovedá za stratu. 

a. Platba debetnou kartou

Platba priamym inkasom je možná len z účtov v Európskej únii. Platba bude vykonaná do jedného dňa po odoslaní tovaru. Lehota na pred-notifikáciu sa skracuje na jeden deň. V prípade účtovania poplatkov zo strany úverových inštitúcií si spoločnosť zooplus vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi ďalšie poplatky. To sa týka najmä odmietnutia platieb z dôvodu nedostatočného krytia účtu alebo z dôvodu nesprávnych bankových údajov poskytnutých zákazníkom.

b. Platba kreditnou kartou

V prípade platby kreditnou kartou bude suma stiahnutá do jedného týždňa po odoslaní tovaru (akceptujeme karty MasterCard, Visa, Diners Club a American Express).

c. Platba vopred

Ak si zákazník želá zaplatiť vopred, je potrebné previesť fakturovanú sumu na účet uvedený nižšie do 7 dní od prijatia informácií o platbe. Tovar bude odoslaný až po prijatí platby. Ak platbu v plnej výške neprevediete do siedmich dní od prijatia týchto platobných informácií, objednávku zrušíme. Prosím, berte na vedomie, že prevod peňazí môže trvať 2-4 dni.

Ďalšie informácie k platbe vopred bankovým prevodom nájdete v našom centre nápovedy

Bankové spojenie pre slovenských zákazníkov:

zooplus SE
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1663993001 / 1111
BIC/SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK87 1111 0000 0016 6399 3001

d. Platba službou Paypal

Platíte priamo cez svoje konto PayPal. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní do služby PayPal, kde môžete autorizovať hodnotu objednávky. Hneď ako bude náš účet PayPal informovaný o vašej autorizácii, uskutoční sa odoslanie zásielky - v závislosti od dodacej lehoty uvedenej pri položke. Z vášho účtu PayPal bude ihneď po autorizácii odpísaná skutočná fakturovaná suma po odpočítaní prípadných zliav, darčekových poukazov atď.

e. Platba cez ApplePay

Apple Pay je k dispozícii ako platobná metóda pre zariadenia iOS v našej aplikácii a mobilnom webovom obchode. Túto platobnú metódu si môžete vybrať v pokladničnej zóne. Je prístupná cez prehliadač Safari a môžete v nej platiť prepojenou platobnou kartou. Platíte priamo prostredníctvom svojho účtu Apple. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na Apple, aby ste autorizovali platbu hodnoty objednávky. Po oznámení autorizácie sa začne expedícia - v závislosti od času expedície uvedeného na výrobku. V závislosti od spôsobu platby uloženej prostredníctvom služby Apple Pay bude skutočná fakturovaná suma znížená o prípadné zľavy, poukážky atď. stiahnutá ihneď po odoslaní.


f. Platba dobierkou 

Zákazník zaplatí za objednaný tovar až pri osobnom odbere alebo poštovému doručovateľovi na pošte.

2. Kupóny

Pri uplatnení kupónov je potrebné dodržiavať konkrétne platné podmienky uplatnenia. Príslušné informácie nájdete v informáciach priložených pri kupóne.

3. Faktúry

Zákazník súhlasí so zasielaním elektronických faktúr. Elektronické faktúry budú zákazníkovi zasielané e-mailom vo formáte PDF. Fakturovaná daň z predaja nezakladá zákazníkovi nárok na odpočet dane na vstupe. 

9. Ochrana osobných údajov

Zooplus berie ochranu osobných údajov svojich zákazníkov veľmi vážne. Prehlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

10. Marketing a komunikácia so zákazníkom

Ak zákazník uzavrie so spoločnosťou zooplus zmluvu o kúpe výrobku alebo služby a poskytne svoju e-mailovú adresu, môže spoločnosť zooplus použiť túto e-mailovú adresu na priamu reklamu podobného tovaru alebo služieb.

Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti používaniu e-mailovej adresy na tento účel bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb operátora. Každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie sa z odberu na tento účel. Prípadne je možné námietku kedykoľvek oznámiť e-mailom na adresu service@zoohit.sk. 

11. Prevádzkovateľ internetového obchodu

zooplus SE
Sonnenstraße 15, 80331 München

v zastúpení predstavenstvom:
Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller

Predseda dozornej rady:
Stefan Goetz

Tel: 00421 232 179 070
Po - Pia od 8:00 do 18:00  

Sídlo spoločnosti: Mníchov
Obvodný súd Mníchov, oddiel Sa (HRB) vložka číslo 273759
IČ DPH SK4020332943

Firma zooplus SE je na Slovensku registrovaná na daňovom úrade pod číslom SK4020332943 ako zahraničný podnikateľ dodávajúci tovar formou zásielkového predaja koncovému spotrebiteľovi.

Podľa § 14 zákona č. 222/2004 Zb.z. je zásielkovým predajom tovaru taký predaj, keď dodávateľ z jedného členského štátu predáva tovar osobe do iného členského štátu a táto osoba, kupujúci, nie je registrovaná pre daň. Preto nie je odpis dane možný.

12. Bonusový program - zooBody

Po registrácii zákazníka a vytvorení účtu „Môj zoohit“, v rámci svojej prvej objednávky získava zákazník automaticky právo, zúčastniť sa bezplatne v bonusovom programe. Podrobnosti o Podmienkach účasti nájdete tu.

Uvedenú e-mailovú adresu v rámci bonusového programu používa spoločnosť zooplus SE na informovanie zákazníka o stave zooBodov. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti používaniu elektronickej poštovej adresy (e-mailovej adresy) bez toho, aby mu vznikli iné náklady ako náklady na elektronický prenos podľa základných sadzieb operátora služieb.

13. Záverečné ustanovenie

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok neplatné alebo nevymáhateľné, platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zmluvných podmienok tým nie je dotknutá.

Na základe vylúčenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa uplatňuje nemecké právo. Táto voľba uvedeného rozhodného práva platí len do tej miery, pokiaľ nie je zrušená ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ v čase objednávky obvyklý pobyt.

14. Verzia VOP na vytlačenie

Ak chcete zobraziť verziu týchto Všeobecných obchodných podmienok vhodnú na tlačenie, kliknite na ikonu tlačiarne v hornej časti stránky v pravom hornom rohu. Ak si chcete uložiť kópiu do svojho zariadenia, môžete tiež kliknúť na ikonu PDF.

Na otvorenie našich zmluvných podmienok vo formáte PDF potrebujete program Adobe Reader, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU.

Verzia VOP z 09.08.2023.

15. zoohit Relax

1. Všeobecné ustanovenia

Služba zoohit Relax (ďalej len "Relax") umožňuje registrovaným zákazníkom nastaviť si pravidelné automatické objednávky oprávnených položiek, ktoré budú doručované vo vopred stanovených intervaloch bez nutnosti ručného opakovania objednávok. Všetky krátkodobé alebo dočasné propagačné položky sú z Autobalíka vylúčené.

Oprávnené položky služby Relax, ktoré sú súčasťou potvrdenej alebo dokončenej objednávky, je možné preniesť do služby Relax v zákazníckom účte "my zoohit" v časti "Moje objednávky".

Každá automatická objednávka služby Relax predstavuje pre spoločnosť zoohit záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluva so spoločnosťou zoohit je uzavretá až vtedy, keď spoločnosť zoohit odošle objednaný tovar zákazníkovi a potvrdí zákazníkovi odoslanie e-mailom (potvrdenie o odoslaní) do piatich pracovných dní od prijatia automatickej objednávky. Ak zákazník nedostane potvrdenie o odoslaní v uvedenej lehote, zmluva so spoločnosťou zoohit nenadobudne platnosť.

Pred spracovaním automatizovanej objednávky zašle spoločnosť zoohit zákazníkovi e-mail s pripomienkou, aby mohol zákazník objednávku zrušiť alebo zmeniť.

2. Zľava na Relax

Zoohit ponúka zľavu z aktuálnej štandardnej ceny konkrétnych položiek. Informácie o výške zľavy a položkách, ktoré je možné použiť na Relax, nájdete na stránke častých otázok k zoohit Relax. Uplatnená zľava Relax je platná pre Relax produkty v čase spracovania objednávky. Niektoré údaje o službe Relax a produktoch (vrátane ceny, zľavy a dostupnosti) sa môžu časom zmeniť. Každá objednávka Relax podlieha aktuálne platným podmienkam Relax a produktov. Zoohit si preto vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zľavu Relax. Zľavu Relax nie je možné kombinovať s inými zľavami.

3. Dostupnosť tovaru

V prípade, že konkrétny tovar v objednávke Relax nebude v plánovaný deň dodania na sklade, objednávka tohto tovaru bude automaticky zrušená a zákazník bude o tejto zmene informovaný e-mailom.

4. Trvanie, zmeny a ukončenie zmluvy Autobalík

Pre Relax nie je stanovená minimálna doba trvania. Intervaly dodávok je možné ľubovoľne zvoliť v týždňoch, pričom maximálny interval je 16 týždňov. Zmeny, pozastavenie a zrušenie Relax sú možné kedykoľvek v zákazníckom účte v časti "môj Relax". Spoločnosť zoohit môže kedykoľvek zmeniť tieto Obchodné podmienky zoohit Relax, a to tak, že zmenené podmienky zverejní na webovej stránke zoohit.com a v prípade významných zmien o tom vopred informuje zákazníka. Pokračovaním v používaní služby zoohit Relax zákazník s týmito zmenami súhlasí. Ak zákazník nesúhlasí so zmenami týchto podmienok, musí službu Relax zrušiť. Viac informácií o zrušení služby Relax nájdete tu. Spoločnosť zoohit je oprávnená službu Relax kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

5. Spôsoby platby

Položky objednané v rámci služby Relax je možné uhradiť debetnou/kreditnou kartou,  prostredníctvom služby PayPal alebo platbou na dobierku. Predpokladom pre platbu kreditnou kartou a PayPal je, že údaje o účte zákazníka sú aktuálne a úplné.

6. Rôzne

Ak by sa niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok uvedené v aktuálnej platnej verzii ukázalo z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných Obchodných podmienok tým nebude dotknutá.