Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci zooplus, vážení návštevníci našej webovej stránky zoohit, ochrana Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prostredníctvom nasledujúcich vyhlásení Vás informujeme o údajoch, ktoré v súvislosti s používaním našej webovej stránky, prípadne obchodu, zhromažďujeme a spracúvame.

Krátky prehľad

  • 1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

    Zodpovedným za spracovanie osobných údajov webovej stránky je zooplus SE (ďalej len: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko. Bližšie informácie nájdete tu.

    Nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom na adrese ph@hwdata.de

Informácie o ochrane údajov

A. Všeobecné informácie o ochrane údajov v zooplus

B. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

C. Spracovanie údajov pri používaní internetového obchodu

D. Spracovanie údajov pri komunikácii so zákazníkmi

E. Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie od zooplus o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a právo sa o týchto osobných údajoch informovať. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, resp. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov, alebo požadovať prenos údajov.

Všetky požadované informácie, žiadosti o informácie, namietanie alebo odvolanie spracovania údajov adresujte, prosím, e-mailom na adresu service@zoohit.sk alebo nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu údajov. Okrem toho, v prípade porušenia ochrany údajov, máte právo sťažnosti u inštitúcie vykonávajúcej dohľad.

F. Pokyny k osobitnému právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Podľa článku 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané, okrem iného, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), a to z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo namietať proti tomuto spracúvaniu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese service@zoohit.sk.