Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Milí zákazníci zooplus, milí návštevníci našich webových stránok zoohit, ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. Nasledujúcimi vyhláseniami Vás informujeme o údajoch, ktoré v súvislosti s používaním našich webových stránok alebo obchodu zhromažďujeme a spracúvame.

Krátky prehľad

  • 1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

    Zodpovedným za spracovanie osobných údajov webových stránok je zooplus AG (ďalej len: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko. Bližšie informácie nájdete tu.

    Nášho dozorného úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom na adrese ph@hwdata.de

Informácie o ochrane údajov

A. Všeobecné informácie o ochrane údajov v zooplus

B. Spracovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

C. Spracovanie údajov pri používaní internetového obchodu

D. Spracovanie údajov pri komunikácii so zákazníkmi

Máte právo kedykoľvek získať potvrdenie od zooplus o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a právo získať prístup k týmto osobným údajom. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, resp. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov alebo požadovať prenos údajov.

Všetky požadované informácie, žiadosti o informácie, namietanie alebo odvolanie spracovania údajov adresujte, prosíme, e-mailom na adresu service@zoohit.sk alebo nášmu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Okrem toho máte právo odvolať sa v prípade porušenia ochrany údajov na orgán dohľadu. 

Podľa článku 21 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané, okrem iného, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), a to z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dô-vody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo namietať proti tomuto spracúvaniu, kontaktujte nás na e-mailovej adreseservice@zoohit.sk