Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci zooplus, vážení návštevníci našej webovej stránky zoohit, ochrana Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prostredníctvom nasledujúcich vyhlásení Vás informujeme o údajoch, ktoré v súvislosti s používaním našej webovej stránky, prípadne obchodu, zhromažďujeme a spracúvame.

Krátky prehľad

 • 1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

 • 2. Ktoré údaje spracúvame pri návšteve našej webovej stránky?

 • 3. Používa webová stránka súbory cookies?

 • 4. Používame na našej stránke analytické nástroje?

 • 5. Používame užívateľsky zameranú reklamu?

 • 6. Poskytujeme Vaše údaje tretím stranám?

 • 7. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok?

 • 8. Ako môžem odvolať svoj súhlas alebo namietať?

Informácie o ochrane údajov

A. Všeobecné informácie o ochrane údajov v zooplus

 • 1. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie

 • 2. Miesto ukladania údajov

 • 3. Spracovanie údajov v rámci koncernu zooplus

 • 4. Všeobecné IT služby

 • 5. Spracúvanie údajov pri výkone práv dotknutej osoby

 • 6. Poskytnutie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní

B. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

 • 1. Logovacie súbory

 • 2. Cookies a pixely

 • 3. Pluginy – zásuvné moduly

C. Spracovanie údajov pri používaní internetového obchodu

 • 1. Registrácia a používanie účtu „môj zoohit“

 • 2. Priebeh objednávky & dodanie

 • 3. Program zooBody

 • 4. Produktové preferencie

 • 5. Nákupné správanie a profilovanie

 • 6. Zákaznícke recenzie

 • 7. Domáce zvieratá

 • 8. Zoznam želaní

D. Spracovanie údajov pri komunikácii so zákazníkmi

 • 1. Newsletter

 • 2. Facebook a Google Custom Audience

 • 3. Dostupnosť produktu – Pripomienka

 • 4. Marketing (e-mail)

 • 5. Marketing (pošta)

E. Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie od zooplus o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a právo sa o týchto osobných údajoch informovať. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, resp. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov, alebo požadovať prenos údajov.

Všetky požadované informácie, žiadosti o informácie, namietanie alebo odvolanie spracovania údajov adresujte, prosím, e-mailom na adresu service@zoohit.sk alebo nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu údajov. Okrem toho, v prípade porušenia ochrany údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Kedykoľvek môžete navštíviť náš portál na ochranu súkromia a uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba:

- Mám zákaznícky účet zoohit
- Nemám zákaznícky účet zoohit

F. Pokyny k osobitnému právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Podľa článku 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané, okrem iného, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), a to z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo namietať proti tomuto spracúvaniu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese service@zoohit.sk alebo navštívte náš portál o ochrane súkromia.