Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci zooplus, vážení návštevníci našej webovej stránky zoohit, ochrana Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prostredníctvom nasledujúcich vyhlásení Vás informujeme o údajoch, ktoré v súvislosti s používaním našej webovej stránky, prípadne obchodu, zhromažďujeme a spracúvame.

Krátky prehľad

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Zodpovedným za spracovanie osobných údajov webovej stránky je zooplus SE (ďalej len: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko. Bližšie informácie nájdete tu.

Nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov Dr. Philippa Herrmanna môžete kontaktovať prostredníctvom nášho portálu o ochrane súkromia:

- Mám zákaznícky účet zoohit
- Nemám zákaznícky účet zoohit 

2. Ktoré údaje spracúvame pri návšteve našej webovej stránky?

Pri návšteve našej webovej stránky odošle Váš webový prehliadač na naše servery rôzne súbory údajov, ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazenie našej webovej stránky a na zabezpečenie stability a bezpečnosti. Tieto údaje sa ukladajú do logovacích súborov (tzv. log files), ktoré obsahujú aj IP adresu.

3. Používa webová stránka súbory cookies?

Áno. Na našej webovej stránke sa používajú rôzne súbory cookies. Podrobné informácie o spôsobe ich činnosti, a o tom, ako ich môžete vymazať alebo zabrániť ich ukladaniu, nájdete v informáciách o ochrane údajov, ako aj v Centre preferencií.

4. Používame na našej stránke analytické nástroje?

Áno. Spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi, aby sme našu stránku a ponuky mohli podľa potreby adaptovať a optimalizovať. Podrobné informácie o týchto poskytovateľoch služieb, spôsobe činnosti analytických nástrojov a možnostiach, ako tieto nástroje môžete vypnúť, nájdete takisto v Centre preferencií. 

5. Používame užívateľsky zameranú reklamu?

Áno. Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, ktorí, okrem iného, pomocou súborov cookies a reklamných ID dokážu zobraziť užívateľsky a záujmovo zameranú reklamu pre nás alebo naše partnerské subjekty. Podrobné informácie o týchto poskytovateľoch služieb, spôsobe činnosti reklamných nástrojov a možnostiach, ako tieto nástroje vypnúť, nájdete takisto v Centre preferencií.

6. Poskytujeme Vaše údaje tretím stranám?

Nie. Vaše údaje neposkytujeme neoprávneným tretím stranám. Ďalej zaručujeme, že sme uzavreli potrebné zmluvy na spracovanie objednávok s externými poskytovateľmi.

7. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa, prosím, obráťte na service@zoohit.sk alebo na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov. Tešíme sa na vaše otázky zaslané prostredníctvom nášho portálu o ochrane súkromia:

- Mám zákaznícky účet zoohit
- Nemám zákaznícky účet zoohit

8. Ako môžem odvolať svoj súhlas alebo namietať?

Ako môžem odvolať svoj súhlas alebo namietať proti spracovaniu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov?

Tu uvádzame stručný prehľad Vašich možností. Viac informácií nájdete nižšie v našich informáciách o ochrane údajov.

a. Súbory cookies a podobné technológie – navštívte Centrum preferencií v našej aplikácii alebo na webovej stránke. Bohužiaľ, Vaše nastavenia nemôžeme spravovať za Vás, pretože sú viazané na zariadenie.

b. Push notifikácie (len aplikácia) – v závislosti od mobilného zariadenia môžete zmeniť nastavenia priamo v aplikácii alebo v systémových nastaveniach. Žiaľ, nemôžeme spravovať Vaše nastavenia za Vás, pretože ide o nastavenia viazané na zariadenie.

c. E-mail – kedykoľvek môžete kliknúť na odkaz na odhlásenie v ktoromkoľvek doručenom e-maile, aby ste sa odhlásili z odberu alebo odmietli odber. Ak máte u nás účet, môžete si v ňom zmeniť aj svoje preferencie týkajúce sa zasielania noviniek. Ak si želáte dostávať len e-maily týkajúce sa vašich objednávok a Vášho zoohit účtu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese service@zoohit.sk.

d. Pošta – ak si neželáte dostávať poštovú reklamu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese service@zoohit.sk

e. Vlastné publikum – Ak chcete svoj súhlas s vlastným publikom odvolať, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese service@zoohit.sk alebo navštíviť náš portál o ochrane súkromia.

Iné – ak chcete odvolať iné súhlasy alebo namietať proti spracovaniu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese service@zoohit.sk alebo navštíviť náš portál o ochrane súkromia.

- Mám zákaznícky účet zoohit
- Nemám zákaznícky účet zoohit

Informácie o ochrane údajov

A. Všeobecné informácie o ochrane údajov v zooplus

1. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie

1.1 Informácie o ochrane údajov zahŕňajú informácie v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pri návšteve našej webovej stránky, ako aj používaní obchodu.

1.2 Informácie o povahe a účele spracovania údajov v súvislosti s používaním našich kontaktných funkcií na webovej stránke (zákaznícky servis), platformy pre uchádzača o zamestnanie, ako aj našim vystupovaním na sociálnych sieťach, nájdete kvôli lepšiemu prehľadu v príslušnej sekcii, prípadne pri používaní príslušnej aplikácie. 

1.3 Pokiaľ odkazujeme na tretie strany, nemáme žiadny vplyv ani kontrolu nad prepojeným obsahom a ich ustanoveniami o ochrane údajov tretích strán. Odporúčame skontrolovať informácie o ochrane údajov na prepojených webových stránkach, aby ste zistili, či, a do akej miery sa na nich osobné údaje zhromažďujú, spracúvajú, používajú alebo sprístupňujú tretím stranám.

1.4 1.4 Úplné znenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), vrátane definícií a vysvetliviek nájdete na nasledujúcom odkaze.

2. Miesto ukladania údajov

2.1 Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame prostredníctvom našej webovej stránky a obchodu, sú uložené a zabezpečené tak na miestnych serveroch v Nemecku, ako aj firmou Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), špecializovaným poskytovateľom cloudu. Vďaka technickým a organizačným opatreniam zaručuje AWS najvyššiu možnú ochranu Vašich zákazníckych a užívateľských údajov pred stratou a neoprávneným prístupom. Ak bude v tejto súvislosti potrebný prenos vašich údajov mimo EÚ/EHP, stane sa tak len na základe platného rozhodnutia o primeranosti alebo uzatvorených štandardných zmluvných doložiek.

2.2 Účelom tohto spracovania údajov je hosting našich webových serverov a databáz, ako aj ich ochrana (zálohovanie) na základe príslušných zmlúv o spracovávaní objednávok.

3. Spracovanie údajov v rámci koncernu zooplus

3.1 zooplus disponuje v Európe niekoľkými pobočkami a dcérskymi spoločnosťami. Spoločnosť zooplus SE so sídlom v Mníchove (Nemecko) je výhradne zodpovedná za ochranu údajov, ako aj za dodržia-vanie a zaručovanie technických a organizačných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov.

3.2 3.2 Aby sa zabezpečila celokoncernová kontrola a starostlivosť o zákazníka, sú údaje sprístupnené aj nasledujúcim pobočkám a dcérskym spoločnostiam, pričom k tomu dochádza na základe zodpovedajúcej zmluvy o spracovávaní objednávok (článok 28 nariadenia GDPR) a tieto spoločnosti sú povinné spracovávať osobné údaje iba podľa pokynov a v rámci zodpovednosti zooplus. Tieto spoločnosti neuchovávajú údaje lokálne.

3.3 zooplus okrem toho spracováva údaje aj v tzv. spoločnej zodpovednosti so spoločnosťou bitiba GmbH. Základom je komplexná zmluva v súlade s článkom 26 nariadenia GDPR, ktorá upravuje príslušné zodpovednosti a právomoci týchto dvoch spoločností. Informácie o ich podrobnostiach získate na adrese service@zoohit.sk alebo u nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

4. Všeobecné IT služby

Spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi IT služieb, ktorí udržiavajú našu IT infraštruktúru a neustále vyvíjajú (bezpečnostnú) technológiu. Keď majú títo poskytovatelia služieb prístup k osobným údajom v rámci týchto činností, deje sa to vždy pod dohľadom zooplus a je zaručené, že žiadne osobné údaje nie sú uložené mimo zooplus.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR 

5. Spracúvanie údajov pri výkone práv dotknutej osoby

Keď uplatníte svoje práva dotknutej osoby, spracúvame Vaše údaje oddelene od iných spracovateľských činností, aby sme mohli spracovať a splniť Vašu žiadosť.

Na účely overenia totožnosti požadujeme najmä Vaše meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a údaje o Vašej objednávke.

Na účely plnenia: Aby sme mohli spracovať Vašu overenú žiadosť, musíme spracovať aj údaje, ktoré sa Vás týkajú a na ktoré sa žiadosť vzťahuje.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR

Vyššie uvedené údaje odovzdávame nášmu poskytovateľovi technologických služieb Onetrust Technology Limited na základe príslušnej zmluvy o spracovaní zákazky (článok 28 nariadenia GDPR).

Ak je v tejto súvislosti potrebný prenos Vašich údajov mimo EÚ/EHP, uskutoční sa len na základe platného rozhodnutia o primeranosti alebo uzatvorených štandardných zmluvných doložiek.

Bez ohľadu na existujúce údaje o zákazníkoch alebo objednávkach uchovávame údaje týkajúce sa Vašej žiadosti oddelene na účely plnenia vašich práv ako dotknutej osoby a na zabezpečenie povinností týkajúcich sa dokumentácie a overovania (článok 5 ods. 2 nariadenia GDPR). Doba uchovávania údajov závisí od príslušných právnych predpisov. 

6. Poskytnutie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní

Ak nás príslušné orgány činné v trestnom konaní požiadajú o poskytnutie osobných údajov, urobíme tak len vtedy, ak sme k tomu zo zákona povinní alebo sme na to priamo oprávnení, prípadne môžeme preukázať oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby. V tomto prípade nemáte možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu údajov.

V žiadnom prípade neposkytujeme údaje priamo orgánom činným v trestnom konaní mimo Slovenska.

Právny základ:

článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR

článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Na spracovanie týchto žiadostí odovzdávame údaje vyššie uvedenému poskytovateľovi technologických služieb Onetrust Technology Limited. Ďalšie informácie nájdete vyššie v oddiele A 5. 

B. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

1. Logovacie súbory

zooplus zhromažďuje pri načítaní webovej stránky z technických dôvodov tzv. prístupové údaje, kto-ré ukladá do súboru denníka (tzv. logovacieho súboru). Okrem IP adresy sa do logovacieho súboru ukladá názov Vami navštívenej webovej stránky, spustený súbor, dátum a čas spustenia, prenesené množstvo dát a hlásenie o úspešnom spustení, typ prehliadača vrátane verzie, operačný systém, tzv. URL referer (poslednú navštívenú stránku), ako aj vyžiadaného poskytovateľa internetu.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Tieto údaje neposkytujeme tretím stranám. Logovacie súbory sa automaticky vymažú dva (2) mesiace po zbere. Predtým je však IP adresa anonymizovaná a uložená iba na administratívne (technické) a bezpečnostné účely. Zhromažďovanie údajov je nevyhnutné výhradne pre technickú prevádzku našej webovej stránky.

2. Cookies a pixely

Okrem logovacích súborov sa pri návšteve našej webovej stránky a využívaní služieb, ktoré sú prostredníctvom nej dostupné, používajú tzv. súbory cookies a podobné technológie (napr. pixely). Podrobnosti o súboroch cookies a technológiách uplatňovaných pri používaní našej webovej stránky, o trvaní ich ukladania a informácie o tom, ako môžete vymazať tu zhromaždené údaje, nájdete v Centre preferencií. Upozorňujeme, že všeobecná deaktivácia súborov cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam našej webovej stránky.

Rozlišujeme medzi nasledujúcimi druhmi súborov cookies: 

2.1 Nevyhnutné (technické) cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a vo Vašich systémoch ich nie je možné deaktivovať. Ďalšie informácie nájdete v Centre preferencií.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

2.2 Performance cookies

Tieto súbory cookie nám umožňujú vyhodnotiť návštevy nášho webového obchodu, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky. Všetky informácie zaznamenané týmito súbormi cookies sú agregované, a preto sú anonymné. Ďalšie informácie nájdete v Centre preferencií.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

2.3 Funkčné cookies

Pomocou týchto súborov cookies sme schopní poskytnúť rozšírené funkcie a možnosti prispôsobenia. Môžu byť nastavené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby používame na našej webovej stránke. Ďalšie informácie nájdete tiež v Centre preferencií.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. 

2.4 Cookies pre personalizovanú reklamu a marketing

Tieto cookies môžu byť nastavené našimi reklamnými partnermi prostredníctvom našej webovej stránky. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu podľa ich záujmov a na zobrazenie pre nich relevantnej reklamy na iných webových stránkach. Neukladajú osobné údaje priamo, ale sú založené na jedinečnej identifikácii ich prehliadača a internetového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v Centre preferencií.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

3. Pluginy – zásuvné moduly

Na našich webových stránkach sa používajú pluginy, ktoré zvyčajne interagujú s inými službami alebo webovými stránkami (poskytovateľmi pluginov). Používame pritom tzv. riešenie „Shariff“ (Shariff Wrapper), pomocou ktorého môžete určiť Vy sami, či a kedy sa údaje prenášajú operátorom príslušných sietí. Prehliadač vytvorí spojenie so servermi príslušnej siete len vtedy, ak aktívne kliknete na príslušné tlačidlo (súhlasím).

Upozorňujeme, že zooplus je zodpovedný len za zhromažďovanie IP adries pomocou pluginu. Pokiaľ ide o následné spracovanie poskytovateľmi, sú títo zodpovední za ochranu údajov, a to aj počas trvania uchovávania údajov.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. 

Okrem IP adresy, ktorú sme zhromaždili, môže poskytovateľ pluginov používať Vaše osobné údaje (poskytovateľovi prístupné) na reklamné účely (aj pre tretie strany), prieskum trhu a/alebo pre potrebu navrhovania svojej vlastnej webovej stránky, a aby informoval ďalších používateľov príslušnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Poskytovateľ tu takisto nesie zodpovednosť v zmysle ochrany údajov, pretože nemáme vedomosť o tom, do akej miery poskytovateľ používa údaje získané od okamihu Vášho kliknutia na príslušné tlačidlo. Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania údajov poskytovateľmi pluginov, ako aj informácie o výkone Vašich práv (napr. informácie a namietanie) nájdete v nižšie pripojených informáciách o ochrane údajov.

Podrobnosti o pluginoch, ako aj informácie o ochrane údajov nájdete u týchto poskytovateľov:

Facebook

Instagram

Pinterest

Twitter

Linkedin

Youtube

C. Spracovanie údajov pri používaní internetového obchodu

1. Registrácia a používanie účtu „môj zoohit“

Pokiaľ si pri svojej prvej objednávke otvoríte používateľský účet, uchovávame nasledujúce údaje:

• registračné údaje (napr. meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa); prihlasovacie údaje (e-mailová adresa, heslo); údaje o zákazníkovi (fakturačná adresa, adresa dodania); IP adresa.

Tieto údaje spracúvame, aby sme Vám poskytli prístup k Vášmu užívateľskému účtu (Môj zoohit). Prihlasovacie údaje slúžia na overenie Vášho zákazníckeho účtu. Prostredníctvom „môjho účtu zoohit“ môžete overiť svoje objednávky, ako aj spravovať svoje údaje a nastavenia. To zahŕňa napr. možnosť určiť preferovaný spôsob doručenia, preferovaný spôsob platby, preferencie týkajúce sa newsletteru, prehliadnuť si históriu objednávok a prístup do Vášho účtu zooBodov.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Údaje nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám. Tieto údaje uchovávame po dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu (môj zoohit), pokiaľ od nás nebudete vopred požadovať ich zmazanie a neexistujú žiadne ďalšie zákonné povinnosti na ich uchovávanie a ukladanie. Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je zmluvne predpísané, keďže v opačnom prípade používanie zákazníckeho účtu a spravovanie Vášho účtu nie je možné.

2. Priebeh objednávky & dodanie

V súvislosti s objednávkou, spracovaním platby a dodávkou spracúvame nasledujúce údaje:

• údaje o zákazníkovi (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo, identifikačné číslo zákazníka), IP adresa; údaje o platbe (napr. informácie o platbe).

Údaje spracúvame v súvislosti s objednávkou, aby sme mohli Vašu objednávku pomocou poskyt-nutých údajov prijať a spracovať, prispôsobiť výber produktu Vašim preferenciám, ako aj vysloviť príslušné odporúčania.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Údaje nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám. Podrobnosti o Vašej adrese dodania poskytujeme logistickým spoločnostiam a prepravným partnerom, ktorých sme poverili (viď Logistika a zaslanie). Údaje zhromaždené na účely plnenia zmluvy ukladáme po dobu trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ nás vopred nepožiadate o ich vymazanie, minimálne však do uplynutia zákonných nárokov na uplatnenie záruky. Po uplynutí uvedených lehôt uchovávame informácie o zmluvnom vzťahu požadované obchodným a daňovým právom po dobu zákonom určeného obdobia.

2.1 Logistika a zaslanie

Aby sme našich zákazníkov informovali o stave zásielky, postupuje zooplus príslušným doručovacím spoločnostiam e-mailovú adresu a, pokiaľ bolo uvedené, telefónne číslo zákazníkov (len pri špedič-ných dodávkach), s ktorých pomocou sa môžete informovať o stave dodávky. Zooplus pritom pozerá primerane tak na záujmy zákazníkov, ako aj na vlastné záujmy, tým viac, že sa doručovacie spoločnosti zaviazali v najvyššej miere chrániť osobné údaje a používať ich výlučne na účely zasielania informácií. Podrobnosti o logistických spoločnostiach a prepravných partneroch, ktorých poverujeme, nájdete tu.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

2.2 Spracovanie platieb

V závislosti od Vami zvoleného spôsobu platby sa informácie o platbe postupujú príslušnému poskytovateľovi platobných služieb. Na platby kreditnými kartami používame špecializovaného poskytovateľa služieb s certifikátom PCI-DSS, s ktorým sme uzavreli zmluvu o spracovaní príkazov..

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR  

Podrobnosti o poskytovateľoch, s ktorými spolupracujeme, a ktorí pôsobia ako takzvaní spracovatelia objednávok a čiastočne ako spoločnosti zodpovedné za ochranu údajov, môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese service@zoohit.sk alebo sa obrátiť na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov. Tieto údaje uchovávame po dobu trvania Vášho zákazníckeho účtu (Môj zoohit), pokiaľ nás predtým nepožiadate o ich odstránenie a neexistujú žiadne ďalšie zákonné povinnosti týkajúce sa ich uchovávania a ukladania. Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je zmluvne predpísané, keďže v opačnom prípade používanie zákazníckeho účtu a spravovanie Vášho účtu nie je možné.

V súvislosti s dobou trvania príslušného ukladania údajov sa, prosím, obráťte na príslušného poskytovateľa.

2.3 Hodnotenia bonity

Zooplus zákazníkom umožňuje nakupovať tovary na faktúru. Pri tomto spôsobe platby si zooplus vyhradzuje právo posúdiť bonitu zákazníka. Pritom spracúvame nasledujúce údaje:

• údaje o zákazníkovi (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, identifikačné číslo zákazníka)

V tejto súvislosti je zooplus oprávnený používať informácie uvedené v objednávke na vypočítanie pravdepodobnosti zlyhania (interný scoring). Údaje použité v rámci interného scoringu vyplývajú z kombinácie nasledujúcich kategórií údajov:

• údaje o adrese (fakturačná adresa, adresa dodania), vek, požadované platobné podmienky, spôsob vykonania objednávky a skupina tovaru.

Okrem toho je zooplus pri tomto spôsobe platby (nákup na faktúru) oprávnený vyžiadať si informá-cie o bonite o zákazníkovi od externého informačného centra. Podrobnosti o poskytovateľoch získate na adrese service@zoohit.sk alebo od nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

2.4 Predchádzanie podvodom

Zooplus používa informácie o neštandardných objednávkach (napr. súbežná objednávka veľkého množstva tovarov na tú istú adresu použitím rôznych zákazníckych účtov), aby sme týmto zabránil platovej neschopnosti a chránili našich zákazníkov pred zneužívaním ich účtov alebo ich identity. Toto posudzovanie rizika pravdepodobnosti pokusu o podvod zohľadňuje okrem iného aj to, či sa počítačové zariadenie prihlásilo prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb, či počítačové zariadenie vykazuje často sa meniaci georeferenčný údaj, koľko transakcií bolo koncovým zariadením vykonaných a či bolo použité pripojenie proxy.

V tejto súvislosti sa spracúvajú nasledujúce údaje: 

• údaje o zákazníkovi (meno a priezvisko, e-mailová adresa), fakturačné údaje (fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje), identifikačné číslo zákazníka, údaje o pripojení (IP adresa, informácie o prehliadači).

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Zooplus je zo zákona povinný poskytovať špeciálne zabezpečenie autentifikácie zákazníka (3DS2) pre platobné transakcie, ktoré zahŕňa šifrovaný prenos týchto platobných informácií príslušným bankám.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. 

• V rámci prevencie podvodov spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi. Podrobnosti o poskytovateľoch, ktorí sú zodpovední za rozsah a trvanie uchovávania údajov, možno získať na adrese service@zoohit.sk alebo od nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

2.5 Kontrola sankčného zoznamu

Z dôvodu zákonných ustanovení Európskej únie je zooplus povinný zabrániť dodávkam tovaru osobám, ktoré sú uvedené na takzvaných sankčných zoznamoch (teroristické sku-piny, organizácie a osoby). Z tohto dôvodu sa mená a fakturačné adresy porovnávajú so sankčnými zoznamami. Žiadne iné spracovanie údajov nad rámec uvedeného sa neusku-toční.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.   

3. Program zooBody

Program zooBody je vernostný program, s ktorým môžu registrovaní zákazníci získať, vzhľadom na svoje nákupy, vernostné body. Program bonusových bodov je integrovanou súčasťou zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a zooplus. Bonusové body môžu byť uplatnené pri nákupoch. V tejto súvislosti spracúvame iba nasledujúce údaje:

• údaje o zákazníkovi (e-mailová adresa, identifikačné číslo zákazníka, história objednávok)

Tieto údaje spracúvame výlučne na to, aby sme Vám umožnili prístup do programu bonusových bodov. Údaje nebudú zlúčené so žiadnymi ďalšími údajmi, ani priradené osobitnému profilu. Zákazník k tomuto po registrácii získa informáciu o programe bonusových bodov a v nadväznosti na to e-mailom pravidelne informáciu o stave a uplynutí platnosti bonusových bodov.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. 

Údaje nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám. Tieto údaje uchovávame po dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu (Môj zoohit). Pokiaľ si viac neželáte žiadne oznámenia e-mailom o stave Vašich bonusových bodov, stačí upovedomiť kontakt uvedený v e-maile.

4. Produktové preferencie

V súvislosti s používaním „Môjho zoohit účtu“ a Vašimi objednávkami ukladáme informácie, ktorými môžeme vyvodiť závery vzhľadom na Vaše produktové preferencie, a tým Vám zážitok z nakupovania urobiť viac komfortným a príjemným. S týmto spojené spracovanie údajov a nastavenia môžete kedykoľvek samostatne prispôsobiť prostredníctvom „Môjho zoohit účtu“. Na tento účel spracúvame len nasledujúce údaje:

• identifikačné číslo zákazníka, história objednávok, uprednostnené doručovacie služby, uprednostnený spôsob platby

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. 

Údaje nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám. Tieto údaje uchovávame po dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu (Môj zoohit), pokiaľ od nás nebudete vopred požadovať ich zmazanie. Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov nie je predpísané ani zmluvne, ani zákonom.

5. Nákupné správanie a profilovanie

Radi by sme Vám zabezpečili optimálny zážitok z nakupovania v našom internetovom obchode a poskytli Vám individuálne ponuky a špeciálne akcie na základe Vašich nákupov a vyhľadávania produktov. Na tento účel analyzujeme nákupy a správanie používateľov v našom internetovom obchode interným spracovaním čísla zákazníka, vyhľadaného alebo objednaného tovaru, príslušného nákupného košíka a histórie objednávok. Výsledky týchto analýz však pre Vás nemajú žiadne právne dôsledky ani negatívne účinky. Právo kedykoľvek namietať proti súvisiacemu profilovaniu zostáva nedotknuté.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

5.1 Plán úspor

V rámci Plánu úspor vyhodnotíme v našom internetovom obchode Vašu históriu nákupov a Vaše preferencie produktov. V závislosti od počtu a rozsahu Vašej objednávky Vám môžeme ponúknuť nákup tzv. Plánu úspor za účelom získania špeciálnych zliav.

5.2 Hodnotenie produktov

Na základe údajov vo Vašom rozhraní účtu „môj zoohit“ a Vami uskutočnených nákupov môžeme výber produktov upraviť podľa Vašich preferencií a záľub, a poskytnúť príslušné odporúčania. Aj v tomto ohľade považujeme záujem o optimálnu prípravu informácií a neustále zlepšovanie našej ponuky služieb za vyvážené.

6. Zákaznícke recenzie

Na účely hodnotenia zákazníkov a vnútorného zaistenia kvality používame na našich webových stránkach softvér na hodnotenie: zákaznícke recenzie Google. Tým by sme našim zákazníkom radi sprístupnili možnosť ohodnotiť nákup. Google nezískava z našej databázy žiadne údaje o zákazníkoch. Postupujú sa len číslo zákazky, číslo objednávky a identifikačné číslo zákazníka, ako aj e-mailová adresa.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

7. Domáce zvieratá

Máte možnosť vytvoriť si u nás profil pre Vaše domáce zvieratá. Údaje budú použité na vytvorenie profilov, personalizáciu a účel reklamy vo všetkých kanáloch, na ktoré má spoločnosť zoohit Váš zdokumentovaný súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo ak ste svoj súhlas neodvolali podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Súhlas s používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vo svojom profile domáceho zvieraťa.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. 

8. Zoznam želaní

Máte možnosť vytvoriť zoznam želaní s Vami označenými produktami. Keď ste prihlásení, ukladáme tieto údaje a produkty do Vášho zákazníckeho konta. Údaje sa používajú výlučne na vytvorenie zoznamu želaní a na jeho uchovávanie.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR..

D. Spracovanie údajov pri komunikácii so zákazníkmi

1. Newsletter

Pokiaľ sa prihlásite na odber nášho e-mailového newsletteru, spracúvaná bude len Vaša e-mailová adresa. Tieto údaje budú použité výlučne na to, aby sme Vám podľa zvolenej oblasti záujmu pravidelne poskytovali informácie o produktoch a akciách nášho obchodu zoohit.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Pri obdržaní newsletteru používame tzv. web beacons, resp. tracking pixel, s ktorých pomocou doká-žeme zistiť, či Vám bol newsletter doručený, resp. bol otvorený, alebo či ste klikli na pripojené odkazy, ktoré obsahuje. Takto získanými údajmi vytvárame užívateľský profil, aby sme newsletter prispôsobili Vašim individuálnym záujmom. Tieto údaje môžeme zlúčiť prostredníctvom trackingu s Vami vykonávanou činnosťou na našej stránke.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje poskytnuté pri žiadosti o odber newsletteru neposkytujeme neoprávneným tretím stranám. Nástroj na spravovanie newsletteru poskytuje ale externý dodávateľ, a preto sme s týmto uzavreli zmluvu o spracovaní dát.

Podrobnosti o poskytovateľoch získate na adrese service@zoohit.sk alebo od nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti zasielaniu newsletteru, a tým aj proti spracovaniu Vami uvedených údajov alebo môžete za týmto účelom kontaktovať náš zákaznícky servis bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb. Zákonnosť spracovania na základe súhlasu až do Vášho odvolania zostáva nedotknutá. Ak si neželáte žiadne automatické hodnotenie a analýzu Vášho používateľského správania v súvislosti s newsletterom, budete sa musieť bohužiaľ odhlásiť zo služby odberu noviniek. Dokiaľ budete na odber newsletteru prihlásení, dovtedy sa budú uchovávať aj Vaše dáta. Po odhlásení newsletteru ukladáme údaje čisto štatisticky a anonymne. Poskytnutie osobných údajov sa nevyžaduje ani zmluvne, ani zo zákona. Bez uvedenia e-mailovej adresy však nie je možné newsletter ani zasielať, ani prijímať.

2. Facebook a Google Custom Audience

Na niektorých webových stránkach a v rámci prihlásenia sa na odber nášho newsletteru získavate možnosť zúčastniť sa na marketingovom programe custom audience alebo audience match. Tým s Vami môžeme nadviazať kontakt cez sociálne média a sociálne siete, lepšie pochopiť Vaše nákupné preferencie a prípadne začleniť záujmovo orientovanú reklamu. To si ale vyžaduje osobitný súhlas a neuskutoční sa automaticky pri prihlásení sa na odber nášho newsletteru. Vaša uchovaná e-mailová adresa bude najskôr „hašovaná“ a poskytnutá nasledujúcim príjemcom ako nezávislým zodpovedným. Pokiaľ u týchto poskytovateľov nevediete žiaden používateľský účet, bude Vaša e-mailová adresa automaticky vymazaná.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.  

Podrobnosti o ochrane údajov nájdete u týchto poskytovateľov:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.facebook.com/about/privacy

Proti spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním e-mailu nášmu zákazníckemu servisu alebo prostredníctvom nášho portálu o ochrane súkromia. Zákonnosť spracovania na základe súhlasu až do Vášho odvolania zostáva nedotknutá.

3. Dostupnosť produktu – Pripomienka

Máte možnosť nechať sa informovať e-mailom o dostupnosti určitých produktov. Na tento účel Vám na želanie jednorazovo zašleme informácie, či je Vami želaný produkt opäť v ponuke. Ak požadovaný výrobok nie je k dispozícii ani po niekoľkých týždňoch, budeme Vás informovať a v prípade potreby Vám ponúkneme ďalšie odporúčania vhodných výrobkov alebo zľavové kupóny.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Údaje neposkytujeme tretím stranám. Vašu e-mailovú adresu po uplynutí 95 dní z príslušného zoznamu dostupnosti výrobkov automaticky zmažeme.  

4. Marketing (e-mail)

V rozsahu povolenom zákonom a za predpokladu, že uzavriete zmluvu so spoločnosťou zoohit, pri-čom uvediete svoju e-mailovú adresu, má spoločnosť zoohit právo použiť Vašu e-mailovú adresu na priamu reklamu svojich podobných produktov alebo služieb. Kedykoľvek máte právo namietať proti používaniu Vašej e-mailovej adresy bez toho, aby Vám vznikli iné náklady než náklady na prenos podľa základných sadzieb. Ak chcete zrušiť odber, môžete kedykoľvek kontaktovať náš zákaznícky servis. 

5. Marketing (pošta)

V rozsahu povolenom zákonom a pokiaľ príjemca proti odberu nenamietal, Vám môže spoločnosť zoohit zaslať poštovú reklamu. Na účely tlače a zaslania týchto reklamných materiálov spolupracujeme s poskytovateľmi služieb ako sprostredkovateľom. Vaše právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu adresy za účelom reklamy zostáva nedotknuté.

E. Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie od zooplus o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a právo sa o týchto osobných údajoch informovať. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, resp. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov, alebo požadovať prenos údajov.

Všetky požadované informácie, žiadosti o informácie, namietanie alebo odvolanie spracovania údajov adresujte, prosím, e-mailom na adresu service@zoohit.sk alebo nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu údajov. Okrem toho, v prípade porušenia ochrany údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Kedykoľvek môžete navštíviť náš portál na ochranu súkromia a uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba:

- Mám zákaznícky účet zoohit
- Nemám zákaznícky účet zoohit

F. Pokyny k osobitnému právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Podľa článku 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané, okrem iného, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), a to z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo namietať proti tomuto spracúvaniu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese service@zoohit.sk alebo navštívte náš portál o ochrane súkromia.