Likvidácia odpadov

Pokyny k likvidácii použitých batérií

Nasledujúce pokyny platia pre tých, ktorí používajú batérie alebo produkty so zabudovanými batériami a nepredávajú ich ďalej (sú koncoví užívatelia).

1. Bezplatné vrátenie starých batérií

Použité batérie nepatria do domáceho odpadu. Batérie sa majú zo zákona vracať, aby boli patrične a odborne zlikvidované. Staré batérie je možné odovzdať na zberných miestach alebo v obchodoch. Aj my, ako predajca, sme povinní brať použité batérie späť, pričom tá povinnosť sa vzťahuje na batérie, ktoré v našom sortimente ponúkame alebo sme ponúkali. Dostatočne označené použité batérie môžete bezplatne poslať priamo na nás alebo do skladu na túto adresu:

zooplus SE
c/o Dirks Consumer Logistics GmbH
Bergener Ring 600
01458 Ottendorf – Okrilla
Nemecko

2. Vysvetlenie symbolov na batériách

Odpadkový koš

Batérie sú označené symbolom prečiarknutej popolnice. To znamená, že batérie nepatria do domáceho odpadu. Na batériách, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 % hmoty ortuti, viac ako 0,002 % kadmia alebo viac ako 0,004 % olova, sa nachádza pod symbolom popolnice chemické označenie obsiahnutých škodlivých látok – pričom, "Cd" znamená kadmium, "Pb" znamená olovo a "Hg" znamená ortuť.

Likvidácia elektroniky a elektrických prístrojov

Symbol preškrtnutej popolnice znamená, že sa použitá elektronika a elektrické prístroje nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Môžete ich bezplatne odovzdať na zberných miestach. Menšie prístroje je možné tiež poslať poštou. Etiketu pre bezplatné zaslanie si môžete vyžiadať u nášho zákazníckeho servisu, ktorý môžete kontaktovat telefonicky +421 232 179 070 alebo e-mailom: service@zoohit.sk. Dbajte na poriadne zabalenie prístroja, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Upozorňujeme, že sme povinní spätne odobrať prístroje s dĺžkou hrany cca 25 cm len vtedy, ak si v našom obchode zakúpite podobný nový prístroj. Neodoberáme znečistené prístroje, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie alebo bezpečnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vymazanie osobných dát. Použité batérie a akumulátory z prístrojov pred odovzdaním vyberte.

Pokyny k recyklácii

Striktne dodržujeme predpisy týkajúce sa recyklácie. Recykláciou sme poverili spoľahlivú firmu.