Náš záväzok pre planétu

Náš záväzok pre planétu

Ako celoeurópsky internetový predajca berieme svoju zodpovednosť za našu planétu veľmi vážne a chceme aktívne prispievať k dosahovaniu globálnych cieľov v oblasti ochrany klímy. Preto pravidelne meriame svoju emisnú stopu podľa štandardov Protokolu o skleníkových plynoch (Greenhouse Gas Protocol) a vyvodzujeme opatrenia, ktorými môžeme emisiám predchádzať alebo ich znížiť.

Vedecké štúdie ukazujú, že vo väčšine prípadov má online obchod priaznivú ekologickú rovnováhu, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, v porovnaní s nakupovaním v kamennom obchode. Jedným z aspektov online obchodu, ktorý sa často označuje za obzvlášť škodlivý pre životné prostredie, je veľké množstvo vrátených zásielok. V spoločnosti zoohit je však miera vrátených zásielok trvale nižšia než jedno percento, čo výrazne znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

> Poznatky zo štúdie nájdete tu. 

Zamedzenie a zníženie emisií CO₂

Efektívna logistická sieťEfektívna logistická sieť

Vďaka hustej sieti skladov po celej Európe sa zameriavame na krátke vzdialenosti, aby sme ušetrili emisie pri logistike prepravy. Čoraz častejšie spolupracujeme s logistickými partnermi, ktorí dbajú na ochranu klímy a na dodávky používajú elektrické vozidlá. 

Ekologické obalyEkologické obaly

Naše kartónové krabice aj výplňové materiály v nich sú väčšinou vyrobené z recyklovaných materiálov a po použití sa dajú opäť recyklovať. Neustále tiež testujeme ekologické inovácie výrobkov, aby sme používali materiály, ktoré sú ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. 

Štandardizovaná logistikaŠtandardizovaná logistika

Používame obmedzený počet štandardných veľkostí balíkov, ktorých výška sa upravuje v závislosti od obsahu balíka. Tým sa šetrí výplňový materiál v každom balíku a umožňuje sa maximálne využitie kapacity každého nákladného vozidla, takže je celkovo potrebných menej prepráv.

Obmedzenie odpadu z krmivaObmedzenie odpadu z krmiva

Dbáme na to, aby sme neprodukovali zbytočný odpad, a predovšetkým, aby sme neplytvali cenným krmivom. Preto pravidelne darujeme krmivá, ktoré sú stále v perfektnom stave a blíži sa ich dátum spotreby, rôznym organizáciám na ochranu zvierat. 

Nakladanie s vrátenými produktamiNakladanie s vrátenými produktami

Vrátené produkty z nášho sortimentu príslušenstva sú zvyčajne renovované za účelom ďalšieho predaja; nepredajné, ale stále použiteľné produkty darujeme. Vždy, keď je to možné, opravujeme poškodené produkty výmenou jednotlivých dielov, namiesto výmeny celého produktu.  

Obnoviteľné zdroje energieObnoviteľné zdroje energie

Zásobovanie energiou rôznych kancelárií a skladov v rámci našej siete je už pokryté obnoviteľnými zdrojmi energie. Napríklad naša centrála v Mníchove je zásobovaná 100 % ekologickou elektrickou energiou. 

Vyvažovanie uhlíkových emisií

Spoločnosť zoohit podporuje rôzne certifikované projekty na ochranu klímy, aby vyvážila emisie, ktoré vznikajú pri našich obchodných činnostiach. Okrem neustáleho znižovania našich emisií je investovanie do projektov na ochranu klímy dôležitou súčasťou nášho úsilia o znižovanie emisií uhlíka. Tieto projekty šetria alebo odstraňujú CO₂ z atmosféry, čím znižujú celkový vplyv na životné prostredie bez ohľadu na lokalitu.

Záväzok spoločnosti zoohit

Záväzok spoločnosti zoohit

Aby sme zabránili emisiám škodlivých skleníkových plynov, podporujeme napríklad projekty na ochranu klímy, ktoré podporujú rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná a vodná energia, alebo projekty, ktoré chránia lesné oblasti pred odlesňovaním, a tým zachovávajú dôležité zásobníky uhlíka. V rámci projektov na odstraňovanie a ukladanie CO₂ spoločnosť zoohit podporuje napríklad aj výrobu biocharu z bambusového odpadu, ktorý trvalo viaže uhlík. Viac informácií o našej angažovanosti v jednotlivých projektoch, ako aj o našej partnerskej platforme Ceezer nájdete tu.

Okrem toho, že všetky projekty prispievajú k ochrane klímy, prispievajú aj k dosiahnutiu jedného alebo viacerých zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré vypracovala Organizácia Spojených národov. V súlade s opatreniami na ochranu klímy sa tak zároveň vytvárajú napríklad lepšie zdravotné podmienky alebo pracovné miesta pre miestne obyvateľstvo.

Všetky podporené projekty sú certifikované podľa medzinárodných štandardov, ako sú Gold Standard, Plan Vivo a Puro; projekty v počiatočnej fáze sú aspoň vo fáze pred certifikáciou. Tieto nezávislé normy zaručujú, že projekty preukázateľne šetria CO2 a sú pravidelne kontrolované audítormi tretích strán z hľadiska ich vplyvu na klímu.

Často kladené otázky o kompenzácii CO₂

Čo je to príspevok na ochranu klímy a čo znamená kompenzácia CO₂?

Dobrovoľný príspevok na ochranu klímy sa poskytuje na certifikovaný projekt ochrany klímy, ktorý preukázateľne šetrí alebo ukladá emisie CO₂ alebo ich odstraňuje z atmosféry. Týmto spôsobom sa znižujú emisie uhlíka vyprodukované na jednom mieste na svete; celkovo sa emisie kompenzujú. Základnou zásadou je, že pre atmosféru je rozhodujúce, aby sa celkovo vypúšťalo menej skleníkových plynov, nielen tam, kde sa to primárne deje. Okrem kompenzácie emisií uhlíka je zásadné neustále predchádzať emisiám uhlíka a znižovať ich.

Čo sú projekty na ochranu klímy?

Projekty na ochranu klímy pomáhajú bojovať proti globálnemu otepľovaniu tým, že preukázateľne znižujú množstvo skleníkových plynov, uskladňujú ich alebo ich odstraňujú z atmosféry. Dosahuje sa to rôznymi prístupmi, ako je ochrana lesov, zalesňovanie alebo rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie. Projekty musia spĺňať medzinárodne uznávané normy a sú certifikované a auditované podľa prísnych kritérií, napríklad podľa zlatého štandardu. Tým sa zabezpečuje a pravidelne potvrdzuje účinok projektov na ochranu klímy.

Je veľmi dôležité, aby tieto projekty rozvíjali a budovali ďalšie opatrenia na ochranu klímy, ktoré by bez projektov neexistovali. Okrem toho musí byť príspevok k zníženiu emisií CO₂ v atmosfére jasne merateľný. Každý projekt musí tiež zaručiť, že ušetrené emisie CO₂ sa použijú na kompenzáciu len raz a že príslušné certifikáty sa vyradia z obehu prostredníctvom oficiálnych registrov.

Prečo by sa mali emisie uhlíka kompenzovať?

V ideálnom prípade by sa malo emisiám v prvom rade predchádzať, napríklad prechodom z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie pri dodávke elektriny. Ak nie je možné úplne sa vyhnúť emisiám uhlíka, mali by sa čo najviac znížiť: napríklad namiesto toho, aby sa dva po sebe nasledujúce dni vyslalo poloprázdne nákladné auto, by sa druhý deň mohlo použiť plne naložené nákladné auto. Keďže zvyčajne nie je možné úplne sa vyhnúť všetkým emisiám okamžite, má zmysel kompenzovať všetky zostávajúce emisie.

Ako zoohit vie, že tieto projekty skutočne znižujú emisie uhlíka?

Projekty na zamedzenie emisií uhlíka sú certifikované podľa popredných trhových noriem, ako je napríklad zlatý štandard, a pravidelne ich overujú externé tretie strany. Tým sa zabezpečuje, že vývoj aj údržba projektov fungujú spoľahlivo a že projekty prinášajú sľúbené úspory emisií. Projekty odstraňovania emisií uhlíka, ktoré často využívajú veľmi nové technológie, sú už minimálne vo fáze predcertifikácie podľa niektorej z medzinárodných noriem.