Váš košík

Váš nákupný košík je bohužiaľ prázdny.

Doprava zdarma pri objednávke nad 45€**

Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci zoohit a návštevníci našej webovej stránky,

vážime si Vašu dôveru, preto je ochrana vašich údajov a rešpektovanie Vášho práva na súkromie a informačnú autonómnosť pri získavaní, spracovaní a používaní Vašich osobných údajov pre nás veľmi dôležitá. Nasledujúce informácie objasňujú, ktoré Vaše údaje získavame a spracúvame v súvislosti s používaním našej webovej stránky. Stručný prehľad nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, zastúpená členmi správnej rady, Dr. Cornelius Patt, p. Andreas Grandinger a p. Dr. Mischa Ritter, zodpovedá za ochranu osobných údajov na tejto webovej stránke. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +421 232 179 070 alebo emailom na service@zoohit.sk. Osobu, zodpovednú za ochranu osobných údajov, p. Philippa Herrmanna, môžete kontaktovať na adrese HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 Mníchov, Nemecko; emailom na: ph@hwdata.de.

1. Predmet tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Predmet tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú informácie o tom, ktoré osobné údaje sa na webových stránkach zoohit získavajú a o účele, na ktorý sa spracúvajú. V rozsahu, v akom odkazujeme na iné stránky, nemáme vplyv na odkazovaný obsah ani kontrolu nad ním, ani príslušné smernice na ochranu osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na odkazovaných webových stránkach a zistili, či a v akom rozsahu sú osobné údaje získavané, spracované, používané a poskytované tretím stranám.

2. Definície a pojmy

Nižšie nájdete výber niektorých právnych definícií, ktoré Vám pomôžu porozumieť vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Úplné znenie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) spolu s ďalšími definíciami a pojmami nájdete tu.

Osobné údaje

Všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („Dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju je možné identifikovať priamo alebo nepriamo; najmä v spojení s identifikátorom ako napríklad meno, rodné číslo, údaje o bydlisku, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracovanie

Akýkoľvek proces alebo rad procesov vykonávaný pomocou automatizovaných postupov alebo bez ich pomoci týkajúcich sa osobných údajov, ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, vyplňovanie, uchovávanie, prispôsobovanie, pozmeňovanie, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie predkladaním, distribuovaním alebo iným poskytovaním, upravovanie, odkazovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.

Prevádzkovateľ

Označuje fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Pokiaľ zákon EÚ alebo zákon členských štátov predpisuje účely a prostriedky spracovania, v rámci zákona EÚ alebo zákona členských štátov môže byť zabezpečený prevádzkovateľ alebo zabezpečené špecifické kritériá na ustanovenie prevádzkovateľa.

Príjemca

Označuje fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný orgán, ktorému môžu byť poskytnuté (zverejnené) osobné údaje, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány môžu získať osobné údaje v kontexte špecifického vyšetrovania v rámci zákona EÚ alebo zákona členských štátov, nepovažujú sa však za príjemcov. Spracovanie týchto údajov uvedenými orgánmi sa vykonáva v súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov a v súlade s účelmi spracovania.

Tretia strana

Ide o fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný orgán, s výnimkou dotknutej osoby, prevádzkovateľa, spracovateľa a osôb, ktoré sú na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo spracovateľa oprávnené na spracovanie osobných údajov.

3. Kategórie osobných údajov spracovaných na našej webovej stránke

Dotknutá oblasť: Návšteva webovej stránky, vytvorenie protokolových súborov

Osobné údaje: IP adresa, identifikátor súboru cookie

Popis a účel spracovania údajov

Keď navštívite webovú stránku zoohit, zoohit získa takzvané prístupové údaje, ktoré zahŕňajú IP adresu, a uloží ich do protokolového súboru. Tento protokolový súbor tiež uchováva názov webovej stránky, ktorú požadujete, prevzatý súbor, dátum a čas prevzatia, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prevzatí, typ a verzia prehliadača, operačný systém, takzvanú odkazujúcu URL (predchádzajúca navštívená stránka), ako aj požadujúceho poskytovateľa. Na základe týchto údajov však nemôžete byť osobne identifikovaní.

Pri návšteve našej webovej stránky sa do Vášho koncového zariadenia (prenosný počítač, table, smartfón alebo počítač) uložia aj súbory cookie. Podrobnosti o súboroch cookie na webovej stránke, ich špecifický účel spracovania, ako aj postup ako ich môžete vymazať nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Získavame údaje protokolovacieho súboru, vrátane IP adresy, aby sme používateľom zabezpečili bezproblémové pripojenie a pohodlné používanie našej webovej stránky. Protokolový súbor sa tiež používa na vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj na administratívne účely. Súbory cookie nám tiež pomáhajú robiť naše služby a našu webovú stránku jednoduchšími, a to tak, že nám umožňujú napríklad zistiť, či ste už navštívili stránku na našej webovej stránke. S pomocou identifikátora súboru cookie tiež dostávame informácie o správaní používateľov na našej webovej stránke a dopytoch na vyhľadávanie, ktoré Vás nasmerujú na našu stránku, takže môžeme prispôsobiť naše ponuky záujmom používateľov pri budúcich návštevách.

Záujem na spracovaní údajov

Údaje protokolového súboru, vrátane IP adresy, slúžia len na optimalizáciu technológie a konfiguráciu našej webovej stránky a bezpečnosť nášho systému (napr. v súvislosti s počítačovým útokom alebo bezpečnostným incidentom). Pri vyvolaní našej webovej stránky nie je z údajov v protokolovom súbore, vrátane IP adresy, možné odvodiť žiadnu osobnú identifikáciu. Odkaz na konkrétnu osobu sa vytvorí len vtedy, keď sa súčasne prihlásite do svojho zákazníckeho účtu. V takom prípade dokážeme priradiť IP adresu priamo k Vám. S pomocou identifikátora súboru cookie sa napríklad dozvieme, či a v akom rozsahu ste už navštívili naše webové stránky, či ste sa u nás už zaregistrovali so špecifickým ID a kedy ste sa vrátili k tomuto ID. Podrobnosti a informácie o spôsobe vymazávania súborov cookie nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Príjemca a spracovateľ údajov

Naša webová stránka a internetový obchod sú hosťované ako na našom vlastnom dátovom centre, tak aj u externého poskytovateľa služieb.

Poskytovateľ

Účel spracovania údajov

Podrobnosti o poskytovateľovi a zásady ochrany osobných údajov

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Hosting a zálohovanie

Spracovanie údajov sa uskutočňuje výlučne v dátových centrách Amazon Web Services, ktoré sa nachádzajú v Európe.

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/data-center/data-centers/

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

 

Doba uchovávania údajov: Protokolové súbory, vrátane IP adresy, sú automaticky vymazané dva (2) mesiace po ich získaní. Predtým je IP adresa anonymizovaná a uchovaná len na administratívne (technické) účely.

Právny základ: Článok 6 (1 f) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Bez IP adresy a identifikátora súboru cookie nie je však zaručená služba a funkčnosť našej webovej stránky a jednotlivé aplikácie a služby nemusia byť dostupné alebo môžu byť zakázané.

Dotknutá oblasť: Návšteva webovej stránky, webová analýza

Osobné údaje: IP adresa, identifikátor súboru cookie

Popis a účel spracovania údajov

Na našej webovej stránke používame takzvané sledovacie nástroje a nástroje webovej analýzy. Opisované je získavanie prístupových údajov na našej webovej stránke a vyhodnocovanie správania našich návštevníkov na účely optimalizácie našich ponúk.

Tieto nástroje sa môžu použiť na zisťovanie toho, odkiaľ návštevníci pôvodne prišli, ako sa dostali na našu webovú stránku, ktoré oblasti webovej stránky navštívili častejšie a ako často či ako dlho si prezerali ktoré podstránky a kategórie. Dokážeme tiež určiť, ktoré hľadané výrazy a webové stránky používateľ zadal a vyhodnotiť koľkí používatelia navštívili naše stránky, a ktoré informácie alebo ponuky sú najžiadanejšie. Cieľom je využiť získané znalosti na zlepšenie vytvárania našich ponúk a našej webovej stránky používateľsky jednoduchým a príjemným spôsobom.

Záujem na spracovaní údajov

Štatistickou analýzou používateľských profilov dokážeme získať informácie o prevádzke a úspešnosti našich webových stránok, ako napríklad ako často sú zobrazované informačné stránky pre skupiny špecifických produktov a koľkí návštevníci klikli na konkrétne ponuky. S pomocou nástrojov na sledovanie dokážeme lepšie zacieliť ponuky na našich zákazníkov, návštevníkov a strany prejavujúce záujem. Podrobnosti o poskytovateľovi a funkciách, ako aj informácie o tom, ako vymazať používané súbory cookie a zabrániť sledovaniu nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Príjemca a spracovateľ údajov

Nasledujúci poskytovatelia nástrojov na sledovanie a webovú analýzu spracúvajú prístupové údaje v našom mene na účely analýzy používateľov a štatistického spracovania. Na tento účel sme s dodávateľmi uzatvorili príslušné zmluvy o spracovaní osobných údajov. Podrobnejšie informácie o technickej prevádzke nástrojov, ako aj informácie o tom, ako môžete zabrániť prenášaniu údajov (sledovanie) si, prosím, pozrite Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Poskytovateľ

Nástroj

Podrobnosti o poskytovateľovi a zásady ochrany osobných údajov

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics

 

//www.google.com/policies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/de/privacy.html

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, Kalifornia 94105 (USA)

Optimizely

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/de/security/

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

Hotjar Ltd.,
Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Doba uchovávania údajov: Podrobnosti o súboroch cookie a technológiách používaných v súvislosti s týmito sledovacími nástrojmi, dobu ich uchovávania, ako aj informácie o tom, ako môžete vymazať tieto údaje nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Právny základ: Článok 6 (1 f) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne.

Profilovanie

S pomocou nástrojov na sledovanie je možné vyhodnocovať a analyzovať záujmy a správanie návštevníka webovej stránky. Na tento účel vytvoríme pseudonymný používateľský profil. Keď sa prihlásite do „Môj zoohit“ so svojimi používateľskými údajmi, okrem toho môžeme použiť tento profil na zistenie Vašej identity.

Dotknutá oblasť: Návšteva webovej stránky, reklama

Osobné údaje: IP adresa, identifikátor súboru cookie, ID objednávky

Popis a účel spracovania údajov

Webová stránka tiež používa takzvané nástroje na sledovanie reklamy. S pomocou týchto nástrojov na sledovanie reklamy dokážeme zobrazovať alebo prispôsobiť na zobrazovanie jednotlivé reklamy na našej webovej stránke, ktoré sú vybrané (automaticky) na základe preferencií návštevníka. Z technického hľadiska sa sledovanie reklamy obvykle uskutočňuje prostredníctvom identifikátorov (ID) reklamy, vďaka ktorým sú súbory cookie, okrem iných, používané poskytovateľmi reklamných sietí na vytvorenie používateľských profilov a zobrazovanie reklamy na základe profilu súboru cookie, keď je vyvolaná webová stránka. Pri použití sledovacích pixelov na rôznych webových stránkach, keď používateľ prvýkrát navštívi webovú stránku reklamného partnera, sú súbory cookie uložené do koncového zariadenia reklamnými partnermi. Prostredníctvom takýchto remarketingových ponúk môže byť používateľ „sledovaný“ na internete a zobrazujú sa mu obzvlášť zaujímavé ponuky (hypoteticky). V mnohých prípadoch sa sledovanie uskutočňuje prostredníctvom takzvaných odtlačkov prehliadača, ktoré používajú informácie, ako napríklad individuálne nastavenie rozlíšenia obrazovky, farebnej hĺbky, časovej zóny a nainštalovaných pluginov na rozpoznanie používateľov a skupín používateľov.

Cez takzvané affiliate siete inzerujeme naše produkty na webových stránkach tretích strán. Kliknutím na tieto reklamy budete presmerovaní na príslušný produkt v našom internetovom obchode. Príslušný poskytovateľ tretej strany obdrží ID objednávky len kvôli vyplateniu provízie, ak návštevník urobil nákup.

Záujem na spracovaní údajov

S pomocou nástrojov na sledovanie dokážeme lepšie zacieliť ponuky na našich zákazníkov, návštevníkov a zainteresované strany. Nástroje na sledovanie reklamy a súvisiace reklamné kampane nám alebo tretej strane tiež umožňujú zarábať peniaze z reklamy. Navyše, správanie používateľov nám pomáha zistiť, ktoré oblasti našej webovej stránky sú obzvlášť zaujímavé pre návštevníkov, takže môžete selektívne zobrazovať reklamu. Reklamy sa zobrazujú podľa tematického zamerania webovej stránky a súvisiaceho správania používateľov pri vyhľadávaní. Výsledkom je to, že nástroje na sledovanie reklamy dokážu zistiť, odkiaľ návštevníci prišli a ktoré oblasti webovej stránky boli navštívené, ako často a ako dlho boli ktoré podstránky a kategórie prezerané. Bežné reklamné metódy zahŕňajú retargetingové a remarketingové kampane, v ktorých môžu byť používatelia opakovane oslovovaní pri iných príležitostiach a na rôznych miestach na internete, napríklad, reklamnými produktmi webových stránok, ktoré predtým navštívili a mohli by ich zaujímať. Podrobnosti a ďalšie informácie o poskytovateľoch týchto nástrojov nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Príjemcovia vyššie uvedených údajov

Nasledujúci poskytovatelia nástrojov na webovú analýzu spracúvajú prístupové údaje v našom mene na účely vyhodnotenia správania používateľov a prispôsobenú reklamu. Na tento účel sme s dodávateľmi uzatvorili príslušné zmluvy o spracovaní osobných údajov. Podrobnejšie informácie o technickej prevádzke nástrojov, ako aj informácie o tom, ako môžete zabrániť prenášaniu údajov (sledovanie) si pozrite Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Poskytovateľ

Nástroj

Podrobnosti o poskytovateľovi a zásady ochrany osobných údajov

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/de/privacy.html

https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (USA)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

CLICKPOINT SRL
Via Fabio Filzi 5, I-20124 Miláno (MI)

Clickpoint

//site.clickpoint.com/privacy/

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paríž

Criteo

https://www.criteo.com/de/privacy/

ETARGET SE

Pribinova 25 811 09 Bratislava

etarget

https://www.etarget.sk/privacy.php 

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Connect

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Custom Audiences

Facebook Pixel

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

//www.google.com/privacy/ads/.

//www.google.com/policies/

//www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

Kairion GmbH

Gutleutstraße 30
60329 Frankfurt am Main

Kairion

https://kairion.de/datenschutz

sociomantic labs GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlín

Sociomatic

https://www.sociomantic.com/privacy/en/

Doba uchovávania údajov: Podrobnosti o súboroch cookie používaných v súvislosti s týmito nástrojmi na sledovanie, dobu ich uchovávania, ako aj informácie o tom, ako môžete vymazať tieto súbory cookie nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Právny základ: Článok 6 (1 f) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne.

Profilovanie

S pomocou nástrojov na sledovanie je možné vyhodnocovať a analyzovať záujmy a správanie návštevníka webovej stránky. Na tento účel vytvoríme my alebo vyššie uvedení reklamní partneri pseudonymný používateľský profil.

Dotknutá oblasť: Internetový obchod, objednávka

Osobné údaje: Emailová adresa, titul, meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, platobné údaje (nie údaje o kreditnej karte!), prihlasovacie údaje (v tomto prípade zaregistrovaných zákazníkov), IP adresa, identifikátor súboru cookie.

Popis a účel spracovania údajov

Spracúvame údaje v rámci úvodnej objednávky, alebo ak ste existujúci zákazník, na poskytnutie Vášho zákazníckeho účtu pod „Môj zoohit“. S pomocou uvedených údajov vieme vstúpiť do objednávky, prispôsobiť výber produktov podľa vašich záľub a preferencií a na tento účel urobíme odporúčania. Údaje sa potom použijú na spracovanie, manipuláciu a doručenie produktov, ktoré ste si objednali. Ak máte zákaznícky účet, budeme potrebovať Vaše prihlasovacie údaje na overenie tohto účtu.

S pomocou nástrojov na webovú analýzu a sledovanie reklamy použitých v súvislosti s vašou objednávkou alebo procesom výberu (vyhľadávanie v internetovom obchode), môžeme pre Vás personalizovať Váš výber a ponúknuť Vám špeciálne návrhy produktov.

Príjemca a spracovateľ údajov

Vaše údaje zdieľame s príjemcom výlučne na základ zmlúv týkajúcich sa spracovania objednávky a len do takej miery, ako je to nevyhnutné pre zmluvné poskytovanie služieb (napr. v prípade logistických spoločností). Pri platbe na faktúru si pred prijatím Vašej objednávky overíme vašu bonitu. Na tento účel sú uvedené údaje poskytnuté osobitne ustanoveným poskytovateľom služieb s cieľom poskytnúť im informácie o Vašej histórii platieb a bonite na základe matematicko-štatistickej metódy hodnotenia. Toto spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho osobitného súhlasu (článok 6 (1a) GDPR).

V závislosti od zvolenej platobnej metódy budú Vaše platobné údaje odoslané príslušnému poskytovateľovi platobných služieb. Zodpovednosť za Vaše platobné údaje nesie poskytovateľ platobných služieb. Informácie, najmä o prevádzkovateľovi poskytovateľov platobných služieb, kontaktné údaje zodpovednej osoby poskytovateľa platobných služieb a kategórie osobných údajov, ktoré budú spracované poskytovateľom platobných služieb, nájdete na www.zoohit.sk/content/terms#payment.

Poskytovatelia doručovacích služieb

Poskytovatelia platobných služieb

  • • Účel spracovania údajov: Uskutočnenie platby kreditnou kartou (podrobnejšie informácie nájdete u príslušných poskytovateľov platobných služieb //www.zoohit.sk/content/terms#payment)

Doba uchovávania údajov

Spracujeme a/alebo vymažeme faktúry a potvrdenia objednávok na základe platných lehôt uchovávania v zmysle daňového a obchodného práva, ak ste výslovne súhlasili s ďalším používaním svojich údajov. Vaše údaje okrem toho uchováme na zákonom stanovenú dobu pre nároky za nedostatky a vady (obvykle 2 roky od dátumu nákupu). Ak máte zákaznícky účet, Vaše údaje tiež uchováme na dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu. Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môžete oň požiadať zaslaním správy na niektorú z kontaktných možností uvedených nižšie.

Právny základ: Článok 6 (1 a, b, f) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov pre obchod sa vyžaduje na základe zmluvy. V opačnom prípade nebude možné vytvoriť objednávku.

Dotknutá oblasť: Môj zoohit, Facebook Connect

Osobné údaje

Facebook Connect je služba, ktorá umožňuje používateľom sociálnej siete Facebook prihlásiť sa na našu webovú stránku prostredníctvom ich profilu na Facebooku, bez potreby vytvorenia osobitného účtu. Návštevníci webovej stránky potrebujú účet na Facebooku, aby mohli používať plugin Facebook Connect. Pri používaní tohto nástroja je minimálne celé meno používateľa prelinkované na náš účet. Ďalšie informácie sa používateľovi zobrazia v ďalšom okne. Nemáme žiadny vplyv na získavanie a spracovanie údajov, ani si nie sme vedomí celého rozsahu získavania údajov, cieľa spracovania alebo dôb uchovávania. Tiež nemáme žiadne informácie o vymazávaní údajov získaných poskytovateľom pluginu (zásuvného modulu). Prihlasovacie údaje a vašu IP adresu odosielame do sociálnej siete.

Popis a účel spracovania údajov

Ak sa rozhodnete pre registráciu s Facebook Connect a kliknete na tlačidlo „Prihlásenie cez Facebook“/“Pripojenie cez Facebook“, budete automaticky presmerovaný na stránku Facebook. Tu sa musíte prihlásiť so svojimi používateľskými údajmi. Po úspešnom overení sa vytvorí prepojenie medzi Vaším profilom na Facebooku a našou webovou stránkou, cez ktoré môžu byť prenášané údaje. Teraz môžete využívať služby našej webovej stránky bez toho, aby ste si museli vytvoriť osobitný profil so svojimi osobnými údajmi. Berte na vedomie, že Facebook cez Facebook Connect dostáva informácie o aplikácii a webovej stránke, ktoré zahŕňajú kroky, ktoré vykonáte. V niektorých prípadoch môže Facebook dostať obmedzené množstvo informácií už pred autorizáciou aplikácie alebo webovej stránky na účely personalizovania procesu odozvy. Viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov, následného spracovania a používania údajov spoločnosťou Facebook, vašich právach s tým súvisiacich a nastavením možností na ochranu Vášho súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na //www.facebook.com/policy.php.

Záujem na spracovaní údajov

Facebook Connect používame na získavanie informácií o našich zákazníkoch týkajúcich sa ich záujmov o naše ponuky a služby. Čo je však ešte dôležitejšie, vďaka automatickej aktualizácii údajov prostredníctvom profilu na Facebooku získavame všetky aktuálne údaje a vďaka zjednodušenému procesu prihlasovania dokážeme zaregistrovať vyšší počet zákazníkov. Viac zákazníkov si vytvorí zákaznícke účty, ak sa od nich nevyžaduje vytvorenie ďalšieho nového účtu.

Doba uchovávania údajov 

Vaše osobné údaje na Vašom účte sú dostupné po dobu existencie Vášho účtu u nás a počas tejto doby ich uchovávame. Osobné údaje sú vymazané, keď to urobíte sami pri jednotlivých údajoch alebo nás o to požiadate. Okrem toho platia doby vymazania a uchovávania uvedené v našom internetovom obchode.

Právny základ: Článok 6 (1 b) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Používanie Facebook Connect však nie je možné bez poskytnutia prihlasovacích údajov.

Profilovanie: Nástroje na sledovanie pomáhajú vyhodnocovať správanie návštevníkov webovej stránky a analyzovať ich záujmy. Ďalšie informácie o poskytovateľoch nájdete v Informácie o práve namietať voči spracovaniu údajov.

Dotknutá oblasť: Môj zoohit, zákaznícky účet

Osobné údaje: Emailová adresa, zákaznícke číslo, meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, prihlasovacie údaje, história objednávok

Popis a účel spracovania údajov

Vaše údaje spracovávame s cieľom poskytnúť Vám zákaznícky účet (Môj zoohit), prostredníctvom ktorého môžete spravovať svoje objednávky, ako aj rôzne aplikácie a služby ponúkané spoločnosťou zoohit. To zahŕňa možnosť nastavenia preferencií doručenia, platby a newsletteru, prehľad histórie objednávok a prístup k Vášmu účtu bonusových bodov. Prihlasovacie údaje slúžia na overenie Vášho zákazníckeho účtu.

Doba uchovávania údajov

Vaše „Môj zoohit“ údaje uchovávame po dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu alebo kým nás nepožiadate o jeho vymazanie. Platia tiež doby uchovávania v oblasti „Internetový obchod“. Súhlas so spracovaním Vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu odvolaním tohto súhlasu zostáva nedotknutá.

Právny základ: Článok 6 (1 a) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov sa nevyžaduje. Používanie zákazníckeho účtu však nie je možné bez spracovania údajov.

Dotknutá oblasť: Newsletter, novinky a špeciálne ponuky

Osobné údaje: Emailová adresa, titul, meno a priezvisko, história objednávok

Popis a účel spracovania údajov

Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, budeme Vám posielať pravidelné informácie o našich ponukách a promo akciách, ako aj novinky o zoohit. Informácie potrebné na prijímanie newsletteru sú Vaša emailová adresa a Vaše meno, takže Vás môžeme osobne osloviť. Newsletter zasielame s použitím takzvaného double-opt-in postupu (dvojitý súhlas). Znamená to, že newsletter leták Vám pošleme len v prípade, ak ste nám výslovne potvrdili, že súhlasíte so zasielaním newslettera. Pošleme Vám potvrdzujúci email, v ktorom Vás požiadame, aby ste kliknutím na odkaz potvrdili, že si v budúcnosti želáte dostávať newsletter. Len aktivovaním potvrdzujúceho odkazu súhlasíte s tým, aby sme používali Vaše osobné údaje. Údaje budú použité výlučne na propagačné účely prostredníctvom newslettera.

Zasielaním newslettera tiež automaticky vyhodnocujeme Vaše používateľské správanie. Na vykonanie tohto vyhodnotenia obsahujú zasielané emailové správy takzvané webové majáky a sledovacie pixely, ktoré nám pomáhajú zistiť, či ste newsletter dostali a otvorili a klikli na niektorý z odkazov uvedených v newsletteri. Pomocou získaných údajov vytvoríme používateľský profil, aby sme newsletter prispôsobili Vašim individuálnym potrebám. Za určitých okolností prepojíme tieto údaje s Vašimi aktivitami na našej webovej stránke pomocou sledovania.

Príjemca a spracovateľ údajov

Nasledujúci poskytovateľ nástroja na tvorbu newsletterov pripravuje údaje v našom mene na účely zasielania a štatistického spracovania, ako aj na vykonávanie analýzy používateľov. Na zaručenie toho sme s poskytovateľom uzatvorili príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Dodávateľ

Nástroj

Podrobnosti k princípu fungovania/informácie k ochrane osobných údajov/Privacy Shield

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Štokholm (Švédsko)

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov)

 

Doba uchovávania údajov: Môžete kedykoľvek namietať voči zasielaniu newsletterov, vrátane spracovania svojich vyššie uvedených údajov na účely emailovej reklamy. Ak si viac neželáte dostávať emaily, môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť z odberu“, ktorý nájdete v každom emaile, alebo nás kontaktujte na adrese service@zoohit.de. Za to vznikajú len náklady na prenos na základe základných taríf. Zákonnosť spracovania na základe Vášho súhlasu odvolaním tohto súhlasu zostáva nedotknutá. Môžete kedykoľvek namietať voči tomuto sledovaniu kliknutím na samostatný odkaz v každom emaile alebo nás informovať prostredníctvom iných kontaktných možností. Týmto krokom budete súčasne odhlásení z odberu newsletteru. Do tej doby budú Vaše údaje uchovávané na dobu trvania Vášho prihlásenia k odberu newsletteru. Po odhlásení z odberu newsletteru uchovávame údaje výlučne na štatistické účely v anonymizovanej forme.

Právny základ: Článok 6 (1 a) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Bez poskytnutia emailovej adresy však nebude možné odosielanie ani prijímanie newslettera.

Dotknutá oblasť: Kontakt, služby zákazníkom

Osobné údaje: Emailová adresa, meno a priezvisko, dátum, čas, poznámka (požiadavka/záujem)

Popis a účel spracovania údajov

Funkcie kontaktovania na našej webovej stránke používame na výmenu nápadov/myšlienok s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami a na zodpovedanie vašich požiadaviek a otázok. Spracujeme otázky a informácie, ktoré nám v tejto súvislosti pošlete, aby sme mohli odpovedať na Vašu otázku a kontaktovať Vás. Súčasne sa údaje použijú na zosúladenie s Vaším profilom, v prípade, že sa ako zákazník zaregistrujete s rovnakými údajmi.

V rámci našich kontaktných možností používame službu reCAPTCHA spoločnosti Google. Používanie služby reCAPTCHA slúži na rozlíšenie, či zadanie vykonal človek alebo bolo nesprávne vykonané pomocou automatizovaného, mechanického spracovania. Dotaz zahŕňa zaslanie IP adresy spoločnosti Google a akýchkoľvek doplňujúcich údajov, ktoré spoločnosť Google potrebuje pre službu reCAPTCHA. Na tento účel bude Vaše zadanie odoslané do spoločnosti Google a analyzované. Dôvodom pre tento nástroj je náš záujem o presnosť poskytnutých údajov, zabránenie automatickým registráciám, dotazom takzvaných botov, a hospodárna prevádzka našich online ponúk (článok 6 (1 f) GDPR). Informácie o certifikáte Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov) nájdete vyššie. Viac informácií o službe Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Googlenájdete na nasledujúcich odkazoch.

Doba uchovávania údajov: Údaje používame, kým sa príslušná komunikácia s Vami neskončí. Komunikácia končí, keď je z okolností možné vyvodiť, že relevantné skutočnosti boli nakoniec objasnené. Okrem toho uchovávame komunikáciu na dobu zmluvného vzťahu s Vami alebo do zrušenia Vášho zákazníckeho účtu, nie však dlhšie ako nás požiadate o vymazanie komunikácie. Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo dopad na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe Vášho súhlasu až do jeho odvolania.

Právny základ: Článok 6 (1 a) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Spracovanie požiadavky však nie je možné bez poskytnutia týchto údajov.

Dotknutá oblasť: Služby komunity, zooblog!

Osobné údaje: Ohľadom typu osobných údajov si pozrite Stručný prehľad ochrany osobných údajov.

Popis a účel spracovania údajov: Účel spracovania príslušných údajov je opísaný v Stručný prehľad ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania údajov: Údaje používame len do doby, kým nás nepožiadate o ich vymazanie. Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo dopad na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe Vášho súhlasu do jeho odvolania.

Právny základ: Článok 6 (1 a) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Služby komunity však nie je možné používať bez poskytnutia týchto údajov.

Dotknutá oblasť: Reklamní partneri, program reklamného partnera

Osobné údaje: Ohľadom typu osobných údajov si pozrite Stručný prehľad ochrany osobných údajov.

Popis a účel spracovania údajov: Účel spracovania príslušných údajov je opísaný v Stručný prehľad ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania údajov: Údaje vymazávame a uchovávame v súlade s požiadavkami obchodného a daňového práva (10 rokov od dátumu fakturácie) a minimálne dovtedy, kým máte partnerský účet, alebo po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo kým nebudeme požiadaní o vymazanie údajov.

Právny základ: Článok 6 (1 b) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Účasť na programe reklamného partnera však nie je možná bez týchto údajov.

Dotknutá oblasť: Portál pracovných ponúk, žiadosti o zamestnanie

Osobné údaje: Titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, dokumentácia k žiadosti o zamestnanie

Popis a účel spracovania údajov

Zainteresované strany môžu podať svoje žiadosti online na zoohit. Získané údaje budú použité výlučne na vyhodnotenie profesionálnych kompetencií a na kontaktovanie uchádzačov. Ak nám poskytnete svoj súhlas, uchováme Vaše údaje v našej databáze uchádzačov, a ak to bude vhodné, kontaktujeme Vás s cieľom obsadenia iných pracovných miest.

Príjemca a spracovateľ údajov

Pre náš náborový proces používame softvér na riadenie personálnych zdrojov od spoločnosti Recruitee, vďaka ktorému dokážeme riadiť a dohliadať na náborový proces a zverejňovanie pracovných pozícií. Na zaručenie toho sme s poskytovateľom uzatvorili príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Poskytovateľ

Nástroj

Podrobnosti k princípu fungovania/informácie k ochrane osobných údajov/Privacy Shield

Recruitee B.V. (63881829), Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, Amsterdam (Holandsko)

Recruitee

https://recruitee.com/gdpr-recruitment

https://recruitee.com/privacy

 

 

Doba uchovávania údajov: V prípade vzniku zamestnaneckého pomeru uchováme údaje minimálne na dobu trvania zamestnaneckého pomeru so spoločnosťou zoohit. Ak je uchádzač odmietnutý, žiadosť o zamestnanie sa automaticky vymaže šesť mesiacov od oznámenia rozhodnutia, ak ste nám neposkytli svoj výslovný súhlas na uchovanie dokumentov žiadosti na dlhšiu dobu (napr. do databázy uchádzačov).

Právny základ: Oddiel 26 BDSG, článok 6 (1a) GDPR

Poskytovanie zákonných alebo požadovaných údajov: Poskytovanie osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona, ani zmluvne. Bez spracovania Vašich údajov nie je možné spracovať Vašu žiadosť o zamestnanie.

4. Vaše práva v súvislosti so spracovaním týchto údajov

Máte právo kedykoľvek požadovať od zoohit potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a právo na prístup k týmto osobným údajom. Máte tiež právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo požadovať prenesenie údajov. Ak potrebujete akékoľvek informácie alebo máte akékoľvek požiadavky, ak chcete odvolať súhlas alebo namietať voči spracovaniu údajov, pošlite emailovú správu našej zodpovednej osobe alebo na kontakty uvedené vyššie. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov.