Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov (čl. 13 GDPR) pre respondentov prieskumov

1. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov a na koho sa môžete obrátiť?

zooplus AG, Sonnenstrasse 15, D-80331 Mníchov, Nemecko Tel .: +421 232 179 070; e-mail: service@zoohit.sk.

2. Môžem vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas, a ak áno, ako?

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak si želáte odstúpiť od účasti na prieskumoch, pošlite e-mail na adresu service@zoohit.sk. Vezmite prosím na vedomie, že po analýze môžeme vaše údaje anonymizovať a už vás nebudeme môcť opätovne identifikovať za účelom následného uznania práv dotknutej osoby.

3. Aké údaje sa spracúvajú a za akým účelom?

Údaje o zákazníkovi

ID príjemcu, ID a e-mailová adresa zákazníka, nákupné správanie a ID objednávky (ak ste u nás predtým nakupovali)

Tieto údaje sa používajú za účelom komunikácie a / alebo za účelom zasielania odmien výhercom / účastníkom. V niektorých prípadoch sa tieto údaje používajú aj na vykonanie ďalšej analýzy údajov za účelom vytvorenia zákazníckych segmentov.

Čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR (súhlas)

Sociálno-demografické údaje

Tieto informácie sa používajú na vytvorenie segmentácie zákazníkov na základe analýzy skupinových údajov zameranej na skúmanie podobností medzi účastníkmi. Nezhromažďujú sa žiadne citlivé osobné údaje.

Čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR (súhlas)

Preferencie a názory

Údaje sú spracovávané za účelom vytvorenia profilu pre rôzne segmenty zákazníkov. Analýza bude prebiehať iba na skupinovej úrovni.

Čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR (súhlas)

4. Komu poskytujeme Vaše údaje a za akým účelom?

Všetky vyššie uvedené údaje budú zdieľané s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

quantilope GmbH, Charlottenstrasse 26, 20357 Hamburg, Nemecko

Programovanie online prieskumov, poskytovanie odkazov na prieskumy, hosťovanie prieskumov, poskytovanie údajov z prieskumov.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Írsko

Programovanie online prieskumov, poskytovanie odkazov na prieskumy, hosťovanie prieskumov, poskytovanie údajov z prieskumov.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Nový Zéland

Programovanie online prieskumov, poskytovanie odkazov na prieskumy, hosťovanie prieskumov, poskytovanie údajov z prieskumov.

5. Poskytujeme prenos údajov do tretích krajín?

Nie

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Výsledky prieskumu môžu byť použité na analýzu v kombinácii s Vašimi osobnými údajmi (ID príjemcu / ID zákazníka / e-mailová adresa / nákupné správanie), ak v tejto dobe nebude odvolaný Váš súhlas. Údaje môžu byť následne anonymizované na dlhodobé uchovávanie.

Z niektorých prieskumov zhromažďujeme ID objednávok, ktoré nie sú anonymizované na dlhodobé ukladanie.

7. Je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné z právnych alebo zmluvných dôvodov?

Nie

8. Používame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie na základe vašich osobných údajov podľa čl. 22?

Nie

9. Aké máte práva?

Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje, a právo na informácie o týchto osobných údajoch. Okrem toho máte tiež právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo požiadať o prenos údajov. V prípade žiadostí o ďalšie informácie, požiadavky, odvolania alebo námietky týkajúcich sa spracovania údajov, pošlite e-mail nášmu úradníkovi pre ochranu údajov alebo na kontaktné údaje uvedené vyššie. Okrem toho máte právo sťažovať sa dozornému orgánu v prípade porušenia ochrany súkromia.

10. Špeciálne informácie o Vašom práve namietať

1. Právo vzniesť námietku v osobitných prípadoch

Z dôvodu, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR (spracovanie údajov na základe zváženia záujmov). To platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení v zmysle čl. 4 odst. 4 GDPR pre zákaznícke konzultácie a služby zákazníkom a za účelom predaja. Ak podáte námietku, Vaše osobné údaje už nebudú spracovávané, pokiaľ zooplus nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie slúži pre uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

2. Právo namietať proti spracovaniu údajov za účelom priameho marketingu

zooplus môže tiež spracovávať Vaše údaje za účelom priameho marketingu podľa zákonných ustanovení. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, a to bez toho, aby Vám vznikli iné náklady, než sú náklady na prenos podľa základných sadzieb. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, nebudeme naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na tieto účely. Námietku je možné podať aj neformálne. Kontaktné údaje nájdete v časti 1.

11. Ako kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Mníchov, e-mail: ph@hwdata.de.