Podmienky súťaže - Garfield a zoohit

1. Organizátor

Organizátorom žrebovania o ceny "Garfield v zooplus" je spoločnosť zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "zooplus").

2. Podmienky účasti

Do žrebovania o ceny sa môžu zapojiť všetci zákazníci spoločnosti zoohit, ktorí majú účet na stránke zoohit.sk, prihlásili sa do marketingových iniciatív a počas propagačného obdobia zakúpili výrobok zo špeciálnej edície Garfield. Účastníci musia mať legálne bydlisko na Slovensku a v čase zapojenia sa do súťaže musia mať minimálne 18 rokov. Zamestnanci spoločnosti zoohit a ich najbližší rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť.

3. Obdobie propagačnej akcie

Kampaň sa začína 16. apríla 2024 a končí 13. mája 2024. Na vstupy prijaté pred alebo po kampani sa nebude prihliadať.

4. Zapojenie do súťaže

Aby sa zákazníci mohli zapojiť do žrebovania o ceny, musia si zakúpiť uvedený výrobok v internetovom obchode zoohit.sk. Každý nákup uvedeného výrobku počas propagačného obdobia predstavuje jeden vstup do žrebovania o ceny.

5. Výhry

Medzi ceny do žrebovania o ceny patria:

1. cena - 10 balíčkov vstupeniek na premiéru filmu v Bratislave (2 vstupenky v balíčku) + poukaz na nákup na zoohit.sk v hodnote 50€

Súťaž o túto cenu končí 22. apríla 23:59. Výhercovia budú kontaktovaní 23.apríla 2024

2. cena - 5 balíčkov vstupeniek do kina na film Garfield v kine (4 vstupenky v balíčku) + poukaz na nákup na zoohit.sk v hodnote 20€

3.cena - 3 balíčky reklamných predmetov Garfield + balíčky krmiva Briantos/Smilla v hodnote 50€

6. Výber víťaza

Výhercovia budú vybraní náhodným žrebovaním zo všetkých oprávnených príspevkov prijatých počas propagačného obdobia. Žrebovanie sa uskutoční do 7 dní po skončení propagačného obdobia. Šance na výhru závisia od počtu prijatých oprávnených príspevkov.

7. Oznámenie

Výhercovia budú informovaní prostredníctvom pošty do 10 dní od dátumu žrebovania. Výhercovia musia na oznámenie reagovať do 48 hodín, aby si mohli prevziať výhru. Ak neodpovedia v stanovenej lehote, môžu byť diskvalifikovaní a môže byť vybraný náhradný výherca.

8. Nárok na výhru

Na uplatnenie nároku na výhru môžu byť výhercovia vyzvaní, aby predložili doklad o kúpe a vyplnili všetky potrebné dokumenty podľa požiadaviek spoločnosti zooplus. Výhra je neprenosná a nie je možné ju nahradiť hotovosťou alebo inou výhrou. 

9. Reklama

Účasťou v žrebovaní o ceny udeľujú účastníci spoločnosti zooplus právo použiť ich meno, podobizeň a súťažný príspevok na propagačné účely bez ďalšej náhrady, pokiaľ to nie je zakázané zákonom.

10. Dane a poplatky

Výhercovia sú výlučne zodpovední za akékoľvek dane, poplatky alebo dodatočné výdavky spojené s prevzatím a použitím výhry.

11. Zmena alebo ukončenie

Spoločnosť zooplus si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť, pozastaviť alebo ukončiť žrebovanie cien alebo jeho časť bez predchádzajúceho upozornenia.

12. Zrieknutie sa zodpovednosti

Nároky na náhradu škody voči spoločnosti zooplus v súvislosti so žrebovaním cien sú vylúčené - v rozsahu povolenom zákonom - bez ohľadu na právny dôvod, pokiaľ spoločnosť zooplus neporušila právne povinnosti úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Zodpovednosť za nesprávne informácie alebo popisy ponúkaných cien je - pokiaľ je to právne možné - vylúčená. Výhry sa môžu líšiť svojou prezentáciou od výhier uvedených v reklamných materiáloch použitých pre túto hru.

Spoločnosť zooplus nezodpovedá za technické problémy, ktoré sú mimo jej kontroly a mohli by ovplyvniť účasť v súťaži.

12. Všeobecné podmienky

Účasť v žrebovaní o ceny znamená úplný a bezvýhradný súhlas účastníkov s týmito všeobecnými podmienkami. Spoločnosť zooplus si vyhradzuje právo diskvalifikovať každého účastníka, ktorý poruší tieto Podmienky alebo sa dopustí akéhokoľvek podvodného alebo nezákonného konania.

13. Ochrana údajov

Ak sa v rámci hry od účastníkov zhromažďujú osobné údaje, budú zhromažďované, spracúvané a používané len na účely hry a po skončení hry budú vymazané. Účastník s tým výslovne súhlasí. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na tejto adrese.

14. Rozhodné právo

Na účasť v súťaži sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana zrušená kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

15. Záverečné ustanovenia

Ak niektoré z týchto ustanovení je alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa nahradí právne prípustným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje hospodárskemu významu a účelu neplatného ustanovenia. To isté platí v prípade medzery v týchto podmienkach účasti. zooplus si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky účasti. Zmenené podmienky budú účastníkom oznámené vhodným spôsobom.

Účasťou v žrebovaní o ceny účastníci potvrdzujú, že si tieto podmienky prečítali, porozumeli im a súhlasia s ich dodržiavaním.