Ochrana osobných údajov zákazníka

1. Zákaznícky servis

1.1 Predmet a účel spracovania údajov

Vážení zákazníci zooplus, vážení návštevníci našich webových stránok zoohit, ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. Týmto vyhlásením vás informujeme o tom, ktoré údaje od Vás zhromažďujeme a spracúvame v súvislosti s využívaním nášho zákazníckeho servisu. Firma zooplus SE (ďalej len: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko je zodpovedná za spracovanie osobných údajov a to za účelom poskytovania služieb zákazníkom. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ku spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na zooplus písomne na e-mailovej adrese:ph@hwdata.de

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky. Zozbierané údaje spracovávame iba preto, aby sme zodpovedali Vaše žiadosti a otázky a aby sme vás mohli za týmto účelom kontaktovať. Údaje budú zároveň priradené k Vášmu profilu, ak uvediete svoje zákaznícke číslo.

Právny základ pre registrovaných zákazníkov: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Právny základ pre zainteresované strany bez existujúceho zákazníckeho účtu: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Akýkoľvek obsah konverzácie bude zaznamenaný, v prípade ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. A; Nariadenia GDPR).

Poskytnuté údaje budú výlučne použité za týmto účelom:

a) školenie a odborná príprava;

b) kontrola kvality;

c) dokumentácia a uzatváranie zmlúv.

1.2 Získavanie a doba spracovania osobných údajov

Vaše údaje neposkytujeme neoprávneným tretím stranám. Pre vybavenie a spracovanie žiadostí však spolupracujeme so špecializovanými poskytovateľmi služieb (poskytovateľmi služieb v oblasti starostlivosti o zákazníka), ktorí spracovávajú súvisiace údaje v súlade s našimi pokynmi a na základe komplexnej zmluvy na spracovanie žiadostí (alebo na základe štandardných zmluvných ustanovení EÚ).

Program starostlivosti o zákazníka

Medzi týchto poskytovateľov služieb patrí aj spoločnosť Freshworks, Inc.

Údaje budú automaticky vymazané ihneď po úplnom spracovaní a / alebo zaslaní odpovede na Vašu žiadosť, najneskôr do 12 mesiacov. Ak ste zákazníkom, tieto údaje uložíme najdlhšie po dobu trvania Vášho účtu „Môj zoohit“. Poskytovanie uvedených osobných údajov sa nevyžaduje zo zákona ani z hľadiska zmluvného záväzku. Bez poskytnutia týchto informácií však nebude možné žiadosti spracovať.

2. Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požiadať zooplus o potvrdenie spracovania Vašich osobných údajov a právo na informácie o týchto osobných údajoch. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov alebo požiadať o prenos osobných údajov.

Všetky žiadosti o informácie, odvolania alebo námietky voči spracovaniu osobných údajov zašlite e-mailom na adresu service@zoohit.sk alebo na naše oddelenie pre ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade porušenia ochrany osobných údajov.

3. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR, alebo podať námietku podľa článku 21 nariadenia GDPR. Spracovanie Vašich osobných údajov pozastavíme, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak si chcete uplatniť svoje právo namietať, kontaktujte nás na e-mailovej adrese service@zoohit.sk