Ochrana osobných údajov zákazníka

Zákaznícky servis

  • 1.1 Predmet a účel spracovania údajov

  • 1.2 Získavanie a doba spracovania osobných údajov

2. Spracúvanie údajov pri výkone práv dotknutej osoby

Keď uplatníte svoje práva dotknutej osoby, spracúvame Vaše údaje oddelene od iných spracovateľských činností, aby sme mohli spracovať a vybaviť Vašu žiadosť.

Na účely overenia totožnosti požadujeme najmä Vaše meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a údaje o Vašej objednávke.

Na účely spracovania žiadosti: Aby sme mohli spracovať Vašu overenú žiadosť, musíme spracovať aj údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sú súčasťou žiadosti.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR

Vyššie uvedené údaje odovzdávame nášmu poskytovateľovi technologických služieb Onetrust Technology Limited na základe príslušnej zmluvy o poverení spracovaním (článok 28 nariadenia GDPR).

Ak je v tejto súvislosti potrebný prenos Vašich údajov mimo EÚ/EHP, uskutoční sa len na základe platného rozhodnutia o primeranosti alebo uzatvorených štandardných zmluvných ustanovení.

Bez ohľadu na akékoľvek existujúce údaje o zákazníkovi alebo objednávke uchovávame údaje súvisiace s Vašou žiadosťou oddelene, aby sme splnili Vaše práva ako dotknutej osoby a zabezpečili povinnosti týkajúce sa dokumentácie a overovania (článok 5 ods. 2 nariadenia GDPR). Doba uchovávania závisí od príslušných právnych predpisov.  

3. Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požiadať zooplus o potvrdenie spracovania Vašich osobných údajov a právo na informácie o týchto osobných údajoch. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov alebo požiadať o prenos osobných údajov.

Všetky žiadosti o informácie, odvolania alebo námietky voči spracovaniu osobných údajov zašlite e-mailom na adresu service@zoohit.sk alebo nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov. Okrem toho, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

4. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR, alebo podať námietku podľa článku 21 nariadenia GDPR. Spracovanie Vašich osobných údajov pozastavíme, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak si chcete uplatniť svoje právo namietať, kontaktujte nás na e-mailovej adrese service@zoohit.sk alebo navštívte náš portál o ochrane súkromia.   

  


*OC = Nezáväzne odporúčaná cena ** Podmienky.

Platobné metódy

Doručovatelia

  • dpd

Zabezpečenie

Sledujte nás

  • Teraz na Google Play
  • Stiahnuť na App Store