Podmienky používania

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na váš online zákaznícky účet na stránke zoohit (ďalej len "zoohit účet"), službu poskytovanú spoločnosťou zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "zoohit").

Registrácia a používanie účtu zoohit je určené len pre súkromných zákazníkov s bydliskom na území Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska, Nórska a Spojeného kráľovstva. Registráciou na portáli zoohit a používaním účtu zoohit, ako aj ostatných služieb poskytovaných portálom zoohit, súhlasíte s týmito podmienkami používania:

I. Účet zoohit

1. Registrácia

1.1 Účet zoohit je určený pre fyzické osoby zaregistrované pod svojim menom. Z tohto dôvodu sa pred použitím vyžaduje registrácia. Požadované polia online formulára musí používateľ vyplniť pravdivo. Nie je povolené zadávať mená alebo adresy tretích osôb ani pseudonym. Po registrácii môže používateľ používať svoj zoohit účet zadaním svojich prístupových údajov (e-mailová adresa a heslo). 

1.2 Registrácia je možná len pre plnoleté osoby. Každý používateľ si môže vytvoriť len jeden účet zoohit.

2. Používanie

2.1 Po registrácii má používateľ prístup do svojej súkromnej časti účtu, kde nájde rôzne informácie. Súkromná časť účtu zahŕňa napríklad prehľad objednávok, stav objednávok, prehľad faktúr, zoznam želaní, odporúčania produktov, ako aj osobné údaje a informácie o ďalších službách zoohit. Používatelia môžu tiež zadať viacero doručovacích adries a rýchlo a jednoducho spravovať svoje údaje.

2.2 Používateľ nesmie poskytnúť informácie, ako sú používateľské meno a heslo, iným osobám. Údaje potrebné na používanie musí používateľ uchovávať tak, aby neboli prístupné tretím stranám, a aby boli zabezpečené proti neoprávnenému prístupu. Ak sa používateľ dozvie o akomkoľvek zneužití svojich prihlasovacích údajov, je povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť zoohit, aby mohla prijať príslušné opatrenia.

2.3 Používateľ nesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie svojich prihlasovacích údajov. To sa vzťahuje najmä na neoprávnené zverejnenie a nesprávne uloženie prihlasovacích údajov, ktoré by mohlo viesť k ich zneužitiu.

2.4 Používateľ zaručuje, že nebude používať žiadny softvér alebo programovanie, ktoré mení alebo narúša funkciu alebo dostupnosť účtu či služieb zoohit (najmä aplikácie zoohit), ako sú pokusy o hackerské útoky, útoky hrubou silou, používanie alebo odosielanie spyware, vírusov a červov. Ak spoločnosť zoohit vydá upozornenia alebo pokyny pre používateľov týkajúce sa používania funkcií účtu zoohit alebo služieb, používateľ je povinný ich dodržiavať.

2.5 Zoohit sprístupní používateľom účet zoohit bezplatne na dobu neurčitú. Spoločnosť zoohit si však vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť jednotlivých používateľov z registrácie alebo používania účtu zoohit bez uvedenia dôvodu, prípadne ukončiť alebo upraviť účet zoohit ako celok či jednotlivé služby.

3. Zodpovednosť

3.1 Spoločnosť zoohit nezodpovedá za nepretržitú dostupnosť webových stránok a služieb spoločnosti zoohit (najmä aplikácie zoohit).

3.2 Spoločnosť zoohit nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaného obsahu webovej stránky a služieb. Akákoľvek zodpovednosť v súvislosti s používaním informácií alebo spoliehaním sa na ich správnosť je vylúčená, pokiaľ spoločnosť zoohit alebo jej zástupcovia nekonali úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. To isté platí pre škody vyplývajúce z chyby softvéru (aplikácie zoohit). To platí aj pre nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.

Toto vylúčenie sa nevzťahuje na škody na tele, živote a zdraví a v prípade zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností (kardinálnych povinností). Kardinálne povinnosti sú také povinnosti, ktoré v prvom rade umožňujú riadne plnenie zmluvy, a na ktorých plnenie sa môže zmluvný partner spoliehať.

3.3 V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé webové stránky ("odkazy" alebo "hypertextové odkazy") sa spoločnosť zoohit dištancuje od obsahu týchto externých webových stránok. Spoločnosť zoohit nenesie zodpovednosť za tieto webové stránky ani za ich obsah. Zodpovednosť nesie výlučne poskytovateľ týchto webových stránok alebo osoby zodpovedné za externý obsah.

4. Zmena účtu zoohit, služieb a podmienok používania

4.1 Spoločnosť zoohit môže kedykoľvek zmeniť funkcie účtu zoohit, služby zoohit (najmä aplikácie zoohit, Profil môjho zvieratka) a podmienky používania, aby zohľadnila zmeny v právnych predpisoch, nerovnováhu medzi plnením a odmenou, ktorá môže vzniknúť neskôr, alebo medzery v právnych predpisoch. Zmena je možná aj za účelom ponuky nových služieb, úpravy starých služieb alebo ich ukončenia. Spoločnosť zoohit môže tiež všeobecne ukončiť používanie účtu zoohit.

4.2 V prípade zmeny a doplnenia podmienok sa nové podmienky používania zašlú používateľovi e-mailom. Nové podmienky používania sa považujú za odsúhlasené, pokiaľ proti nim používateľ do 15 dní od ich doručenia nevyjadrí písomný nesúhlas na adresu spoločnosti zoohit. Námietku je možné podať žiadosťou o zrušenie účtu zoohit prostredníctvom zákazníckeho servisu zoohit alebo podaním písomnej námietky. Spoločnosť zoohit bude používateľa v oznámení o zmene informovať o existencii tohto práva na námietku a o tom, že zmeny sa budú považovať za schválené, ak používateľ nepodá písomnú námietku do 15 dní od doručenia oznámenia o zmene.

V prípade námietky sa účet používateľa vymaže dva týždne po uplynutí lehoty na podanie námietky a zmluva s používateľom sa ukončí. Vymazaním účtu sa automaticky ukončí účasť používateľa na ďalších službách zoohit.

5. Vymazanie a ukončenie

5.1 Spoločnosť zoohit môže vymazať účet používateľa a úplne ukončiť zmluvu s používateľom alebo ukončiť účasť používateľa na službe, ak používateľ porušuje tieto podmienky používania alebo ak existujú iné oprávnené dôvody na strane spoločnosti zoohit (najmä dôvodné podozrenie z manipulácie (viacnásobné registrácie), zneužitia údajov alebo identity, podvodu alebo používania na komerčné účely alebo objednávky v množstve, ktoré nie je obvyklé pre domácnosť). Ak spoločnosť zoohit vymazala účet užívateľa v službe zoohit a/alebo ukončila účasť užívateľa na jednej alebo viacerých službách, užívateľ sa nemôže opätovne zaregistrovať bez výslovného súhlasu spoločnosti zoohit.

5.2 Vymazanie účtu zoohit a/alebo ukončenie jednej alebo viacerých služieb zo strany používateľa je možné kedykoľvek.

5.3 Vymazanie účtu zoohit bude mať za následok, že používateľ sa už nebude môcť zúčastňovať na ďalších službách. Znamená to napríklad aj to, že používateľ už nebude môcť používať aplikáciu zoohit a že platnosť všetkých získaných bodov – zooBodov alebo iných zliav vyprší.

II. Profil môjho zvieratka  

Program Profil môjho zvieratka (ďalej len "Profil môjho zvieratka") je jednou zo služieb ponúkaných spoločnosťou zoohit. Celkovo si môžete vytvoriť až 10 profilov domácich zvierat. Svoj(-e) profil(-y) domáceho zvieraťa môžete kedykoľvek upraviť alebo vymazať. Účet v systéme zoohit zostane zachovaný bez ohľadu na vytvorenie profilu domáceho zvieraťa, kým ho používateľ alebo spoločnosť zoohit nevymaže.