Podmienky účasti v programe Plán úspor zoohit

Zooplus AG, prevádzkovateľ internetového obchodu zoohit.sk („zooplus”), a účastník plánu úspor („zákazník”) sa zaväzuje plniť nasledujúce podmienky platné v dobe uzavretia tejto zmluvy:

1. Účasť

Ponuka účasti v pláne úspor platí pre vybraných zákazníkov, ktorí sú registrovaní v internetovom obchode www.zoohit.sk („internetový obchod“) a uviedli slovenskú doručovaciu adresu. Zákazník sa zaväzuje uviesť pri registrácii úplné a pravdivé údaje. Zákazník je povinný nakladať s dôvernými informáciami v súlade so zákonom a nepodávať ich tretím stranám.

Za výber zákazníkov zodpovedá zooplus.

2. Uzatvorenie zmluvy

Ponuka variantov plánu úspor sa zákazníkovi zobrazí počas objednávacieho procesu v kroku „Prehľad“. Po výbere príslušného variantu zákazník klikne na „Objednať“ pre záväznú objednávku. Potom obdrží emailom automatické potvrdenie objednávky prevedenej prostredníctvom nákupného košíka spoločne s plánom úspor.

Zmluva o pláne úspor je považovaná za uzatvorenú v okamihu, keď zooplus objednaný plán úspor aktivuje a potvrdí ďalším emailom („potvrdenie plánu úspor“).

Ak zákazník zvolí spôsob platby vopred, obdrží spolu so zmluvou taktiež informácie o platbe. Informácie o platbe obdrží zákazník behom 24 hodín od dokončenia objednávky.

3. Plán úspor

3.1 Všeobecne

Plán úspor je zľavový program, ktorý je spojený výhradne s nákupom tovaru. Objednávkou plánu úspor získa zákazník v určenom období zľavy na tovar objednaný v internetovom obchode.

Plán úspor je určený výhradne súkromým osobám nakupujúcim tovar pre osobnú potrebu. Celková čiastka tovaru nakúpeného prostredníctvom plánu úspor nesmie presiahnuť čiastku 3.000,- € za rok (bez nákladov na dopravu a poštovné a pred odpočítaním iných zliav). Použitie pre komerčné účely je zakázané.

Zvolený plán úspor platí výhradne pre jednotlivý zákaznický účet. Plán úspor nie je možné previesť na iný zákaznický účet. Plán úspor sa nevzťahuje, s výhradou ďalších zmien, na dodávateľské krajiny za hranicami Slovenskej Republiky.

3.2 Zľavy, výnimky

Zľava bude odpočítaná podľa zvoleného variantu plánu úspor z celkovej čiastky objednávky v internetovom obchode. Zľava bude odpočítaná pred započítaním nákladov za dopravu.

Plán úspor nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami spojenými so zákazníckym účtom.

Vyplatenie zľavy vygenerovanej prostredníctvom plánu úspor v hotovosti nie je možné.

Na označené produkty sa zľavy ani plán úspor nevzťahujú. Zooplus má právo vylúčiť jednotliné produkty z plánu úspor bez udania dôvodu.

3.3 Doba trvania

Doba trvania plánu úspor je závislá od zvoleného variantu. Uplynutím tejto doby dochádza k automatickému ukončeniu plánu úspor. Zooplus môže ponúknuť zákazníkovi predĺženie plánu úspor. Predĺženie si nie je možné nárokovať.

3.4 Ceny a náklady na dopravu

Ceny sú platné v dobe objednávky. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Do plánu úspor nespadajú náklady na dopravu.

3.5 Platba, splatnosť, oneskorenie

Pre plán úspor platí spôsob platby zvolený pre celkovú objednávku v nákupnom košíku.

Platbu je možné previesť službou PayPal (za poplatok 0,99 €), kreditnou kartou alebo platbou vopred. Zooplus si vyhradzuje právo vo vybraných prípadoch prijímať len vybrané druhy platieb.

- Platba na dobierku

Pri platbe na dobierku bude plán úspor zaplatený spoločne s tovarom pri dodaní.

- Platba kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou dojde k odpočítaniu behom 1 týždňa od uzavretia plánu úspor.

- Platba prostredníctvom PayPal

Pri platbe prostredníctvom PayPal dôjde k odpočtu z účtu spoločne s objednaným tovarom.

- Platba prevodom

Pri platbe vopred je fakturovaná čiastka splatná do 7 dní od obdržania platobných údajov. Platbu prevedie zákazník na nižsie uvedený účet. Určujúci je dátum pripísania čiastky na účet zooplus. Pokiaľ zooplus neobdrží čiastku do doby 7 dní, objednávku automaticky stornuje.

Ak sa zákazník omešká s platbami, zooplus si vyhradzuje právo účtovať poplatky za zaslanie upomienok. Zákazník musí preukázať, že mu nevznikla žiadna, alebo len minimálna škoda.

Bankové spojenie pre slovenských zákazníkov:

zooplus AG
Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
so sídlom Rajská 15/A
811 08 Bratislava
číslo účtu: 7009 5092
kód banky: 8050

IBAN: SK06 8050 0000 0000 7009 5092

BIC: COBASKBXXXX

Informujte sa o našich bezpečnostných štandardoch a platobných podmienkach. Možnosti platieb pre jednotlivé krajiny nájdete v informáciách o jednotlivých krajinách. Informujte sa o našich bezpečnostných štandardoch a platobných podmienkach. Možnosti platieb pre jednotlivé krajiny nájdete v informáciách o jednotlivých krajinách.

3.6 Informácie o stave plánu úspor

V záložke „Môj zoohit“ nájdete informácie o Vašom pláne úspor.

Pravidelne zasielame informácie o stave Vášho plánu úspor na Vami uvedenú emailovú adresu.

4. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebitelia môžu odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Spotrebiteľ je osoba, ktorá uzatvára transakciu na nekomerčné účely. Na odstúpenie od zmluvy platia nasledujúce pravidlá. Pre ďalšie informácie kontaktujte našu zákaznícku linku.

Odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Doba začína plynúť po obdržaní informácií o odstúpení na trvalom nosiči dát, ale nie pred uzavretím zmluvy alebo splnením informačnej povinnosti podľa čl. 246b § 2 odst. 1 v súvislosti s § 1 odst. 1 číslo 7 - 12, 15 - 19 a čl. 248 § 13 odst. 1 vykonávacieho zákona občianskeho zákonníku (EGBGB). Dbajte na včasné odoslanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy, ktoré musí byť prekázateľné (napr. list, fax, e-mail).

Prehlásenie o odstúpení od zmluvy zašlite na adresu:

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k ukončeniu vzájomne získaných výhod. Zákazník je povinný uhradiť dosiaľ vykonané služby až do doby zrušenia povinnosti tieto služby hradiť, pokiaľ bol na toto pred uzatvorením zmluvy upozornený, a pokiaľ výslovne súhlasil s tým, že začneme pred uplynutím doby na odstúpenie od zmluvy, s plnením. Pokiaľ vzniká povinnosť platby odškodnenia, môže to znamenať, že budete nútený uhradiť svoje záväzky až do doby storna zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy vyprší predčasne, pokiaľ dôjde na zákazníkovo výslovné prianie na plnenie zmluvy bez využitia jeho práva na odstúpenie. Platby musia byť uhradené do 30 dní. Doba začína bežať pre zákazníka odoslaním prehlásenia o odstúpení od zmluvy, pre nás prijatím prehlásenia.

Koniec poučenia o odstúpení

5. Ochrana údajov

Zooplus pripstupuje k ochrane údajov s náležitou dôležitosťou. Prehlásenie o ochrane osobných údajov nájdete TU.

6. Vypovedanie zmluvného vzťahu

a. Zákazník môže ukončiť plán úspor kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bez udania dôvodu. Výpoveď je nutné zaslať na zákaznícky servis prostredníctvom emailu na (servis@zoohit.sk) alebo poslať poštou. Uhradená čiastka za plán úspor nie je návratná.

b. Zooplus je oprávnený vypovedať zmluvu zo závažných dôvodov. Legálne dôvody pre ukončenie plánu úspor sú predovšetkým:

ak zákazník porušil podmienky účasti na pláne úspor, alebo iné zmluvné podmienky,

ak zákazník uviedol nepravdivé či neúplné údaje.

Výpoveď zmluvy je vystavená v elektronickej podobe. Odoslaním výpovede zákazníkovi dochádza k deaktivácii plánu úspor zooplus.

Použite k tomu, prosím, náš kontaktný formulár.

7. Zmena podmienok účasti

Zooplus je oprávnený plán úspor pozastaviť, či jednostranne zmeniť podmienky účasti, pokiaľ je to nutné napr. v súvislosti so zmenou technických či právnych rámcových podmienok, a pokiaľ to nie je v rozpore s dobrou vierou a na ujmu zákazníka.

O zmene podmienok zooplus zákazníkov informuje prostredníctvom e-mailu a súčasne im zašle nové znenie. Zmeny sú súčasťou zmluvy, ak do 2 týždňov od oznámenia zmien zákazník neuplatní písomne žiadne pripomienky.

8. Prevádzkovateľ internetového obchodu

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
v zastúpení:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Dr. Mischa Ritter
Sídlo spoločnosti: Mníchov
Obvodný súd, HRB 125080
IČ DPH SK4020332943

9. Zákaznícky servis

Tel.: +421 232 179 070 (Po-Pia. 8:00-18:00 hod.)

Kontaktný formulár (neobmedzene)

10. Záverečné ustanovenia

Aj cez úplnú či čiastočnú neplatnosť niektorých dojednaní ostáva zmluva celkovo platná. V prípade neplatných, či chýbajúcich dojednaní platia príslušné právne predpisy.

Uplatňuje se nemecké právo s výnimkou Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Podľa tejto Dohody sa postupuje teda, pokiaľ nie je možné použiť právne predpisy krajiny, v ktorej má spotrebiteľ v danej dobe bydlisko.

11.Tlačená verzia podmienok účasti

Po kliknutí na link Tlačená verzia VOP získate tlačenú verziu podmienok. Môžete si ju vytlačiť alebo uložiť na lokálny disk.

Dňa: 1.12.2018