Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

 • 1. Rozsah pôsobenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú na všetky objednávky a dodávky medzi spoločnosťou zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "zooplus") a jej zákazníkmi prostredníctvom internetového obchodu www.zoohit.sk.

 • 2. Objednávkový proces, uzavretie zmluvy a text, obmedzenia, ďalší predaj

  1. Proces objednávania

  • zooplus ponúka zákazníkovi mnoho produktov pre domáce zvieratá. Po kliknutí na produkt alebo označenie produktu sa zákazníkovi zobrazí stránka s popisom produktu; u niektorých produktov je na výber viacero variantov: napríklad rôzne veľkosti alebo príchute. Pre zvolenie produktu zadá zákazník želané množstvo a klikne na symbol nákupného košíka.
  • Po vložení všetkých želaných produktov do košíka zákazník klikne na “Nákupný košík“ zobrazený v pravom hornom rohu a následne sa mu zobrazí prehľad všetkých vybraných produktov. Tu môže zákazník obsah svojho košíka zmeniť.
  • Ak chce zákazník nákup ukončiť, klikne na “K objednávke/pokladni“. Registrovaní zákazníci tu môžu zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. Ďalšou možnosťou je registrácia ako nový zákazník alebo nákup bez registrácie. V prípade nákupu bez registrácie musí zákazník na ďalšej strane uviesť svoju adresu a informácie k účtu.
  • V ďalšom kroku sa zákazník dostane k prehľadu objednávky so všetkými vybranými produktmi a s ich cenami (vrátane DPH) ako aj s cenou za poštovné a balné.
   • zooplus neúčtuje žiadne poplatky za používanie komunikačných systémov na diaľku, ale zákazníkovi môžu vzniknúť bežné náklady spojené s používaním týchto služieb voči tretím stranám (napr. mobilný operátor, poskytovateľ internetu).

  2. Uzatvorenie zmluvy

  a. Tovar ponúkaný v obchode sa predáva výlučne fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, t. j. iba spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú právny úkon na účely, ktoré nemožno priradiť ani k ich podnikateľskej, ani k ich samostatnej profesionálnej činnosti. Ponuky uvedené na našej webovej stránke www.zoohit.sk preto nie sú určené podnikateľom. Podnikatelia sú fyzické alebo právnické osoby, prípadne spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré pri uzatváraní právneho úkonu konajú v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.

  b. Zobrazený sortiment na stránkach slúži ako prehľad, nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku na predaj. Zákazník zadá záväznú ponuku k uzatvoreniu nákupnej zmluvy kliknutím na ikonu “Objednať”, a tým ukončí objednávací proces. Zákazník obdrží automatizovaný potvrdzovací e-mail (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie neslúži ako prijatie ponuky. Zmluva so spoločnosťou zooplus SE je uzatvorená až v okamihu, keď firma akceptuje ponuku zákazníka a zašle zákazníkovi objednané produkty a toto odoslanie potvrdí druhým e-mailom (potvrdenie o odoslaní).

  c. Bez ohľadu na bod 2.2.b., ak sa zákazník rozhodne zaplatiť vopred, zmluva je uzavretá už v okamihu, keď spoločnosť zooplus zašle informácie o platbe. Tieto platobné informácie budú zákazníkovi zaslané do 24 hodín od odoslania objednávky. Potvrdenie objednávky nepredstavuje informáciu o platbe. V prípade platby vopred je fakturovaná suma splatná po prijatí informácie o platbe a musí byť uhradená do 7 dní od jej prijatia bankovým prevodom na jeden z účtov uvedených v bode 8.1.d. Pre dodržanie lehoty splatnosti je rozhodujúce prijatie fakturovanej sumy na náš účet. Ak po 7 dňoch nebude zaznamenaná platba na jeden z účtov uvedených v bode 8.1.d, objednávka zákazníka sa automaticky zruší.

  d. Zmluvným jazykom je slovenčina.

  3. Znenie zmluvy

  Text zmluvy bude u nás uložený až do úplného spracovania objednávky, potom bude archivovaný na uskladnenie v súlade s daňovými a obchodnými zákonmi. Po prijatí objednávky spoločnosťou zooplus dostane kupujúci od spoločnosti zooplus samostatný potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať podstatný obsah zmluvy vrátane Všeobecných obchodných podmienok platných v čase uzavretia zmluvy. Ak stratíte dokumenty týkajúce sa vašich objednávok, kontaktujte nás. Radi vám zašleme kópiu údajov o vašej objednávke.

  4. Obmedzenie množstva, maximálna hodnota objednávky, ďalší komerčný predaj

  Ponúkaný tovar sa predáva len v obvyklých domácich množstvách a len plnoletým osobám. Ďalší komerčný predaj tovaru nie je povolený. Zooplus si vyhradzuje právo neakceptovať zmluvné ponuky, ktoré sa javia ako podané za účelom komerčného ďalšieho predaja tovaru.

 • 3. Ceny a poštovné

  Všetky ceny zahŕňajú zákonnú DPH a ostatné zložky ceny a sú bez akýchkoľvek nákladov na dopravu. 

  Informácie o prepravných nákladoch nájdete na tejto stránke. 

  Ak si objednáte produkty od spoločnosti zooplus na doručenie mimo EÚ, môžu sa na vás vzťahovať dovozné clá a dane, ktoré budú vyrubené po doručení balíka na určené miesto. Akékoľvek dodatočné poplatky za colné odbavenie musíte znášať vy; my nemáme nad týmito poplatkami žiadnu kontrolu. Colné predpisy sa v jednotlivých krajinách značne líšia, preto by ste sa mali obrátiť na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne viac informácií.

 • 4. Dodanie tovaru

  Doručenie tovaru je možné na území Slovenska a Českej republiky. 

  Dodacia doba trvá, ak to nie je inak označené, 2 až 3 pracovné dni od vyexpedovania. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po uzavretí zmluvy, s výnimkou platby vopred: V tomto prípade lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po vystavení platobného príkazu. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný sviatok v mieste dodania, lehota sa automaticky predlžuje na nasledujúci pracovný deň. Informácie o dodacích a prepravných podmienkach nájdete tu.

  Ak by sme nemali mať všetky objednané produkty na sklade, je zooplus oprávnený dodať tovar na vlastné náklady vo viacerých balíkoch, pokiaľ je to pre zákazníka únosné.

  V prípade, že zooplus nedokáže objednané produkty vyexpedovať, pretože zooplus bez vlastného zavinenia nie je zasobovaný dodávateľmi, može zooplus od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude zooplus zákazníka bezodkladne informovať a ponúkne mu porovnateľný produkt. Nie je žiadny porovnateľný produkt k dispozícii alebo si zákazník neželá dodanie tohto produktu, vyplatí zooplus zákazníkovi bezodkladne všetky dovtedy zaplatené platby.

  V rámci EÚ posielame tovar bez colných poplatkov. Pri zásielkach do krajín mimo EÚ platí zákazník prípadné clo, dane a iné poplatky sám.

  V prípade, že bol dodaný produkt počas trasportu poškodený, má zákazník podľa možnosti ihneď informovať zákaznícky servis zooplus. Zooplus dostane takto možnosť reklamovať u prepravcu alebo prepravného poistenia vzniknuté škody. Ak zákazník neoznámi škody vzniknuté prepravou, nemá táto skutočnosť vplyv na jeho právo na reklamáciu vyplývajúcu zo zákona.

  Aby boli zásielky čo najrýchlejšie a najlepšie doručené, poskytuje zooplus všetkým doručovateľským partnerom e-mailovú adresu a telefónne číslo (ak je vyplnené) zákazníkov. Toto sprostredkovanie je nutnou súčasťou zmluvného vzťahu so zooplus. V súvislosti s týmto zákazník nemá právo na voľbu alebo odstúpenie. Bližšie informácie k tomu nájdete v Ochrane osobných údajov.

 • 5. Výhrada vlastníckeho práva

  Až do okamihu kompletného zaplatenia ceny zostáva tovar vlastníctvom zooplus SE. Pred zmenou vlastníckeho práva nie je dovolené darovanie, odovzdanie záruky, spracovanie ani zmena tovaru bez súhlasu zooplus.

 • 6. Právo na odstúpenie

  Spotrebitelia majú pri uzatváraní zmluvy o predaji na diaľku zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. Zooplus poskytuje nasledujúce informácie v súlade so zákonným vzorom. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné. 

  Pri ďalších otázkach k odstúpeniu sa môže zákazník obrátiť na zákaznícky servis.

  Poučenie o odstúpení od zmluvy

  Pokyny na odstúpenie od zmluvy

  Právo na odstúpenie

  Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“

  Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland, telefón: +421 232 179 070, zákaznícky servis) informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (napr. poštou poslaným listom alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ale nie je povinný.

  Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

  Následky odstúpenia od zmluvy

  V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli z toho, že ste si zvolili iný druh dopravy ako nami odporúčaný najlacnejší štandardný spôsob dopravy), bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe, okrem toho prípadu, že sme s Vami výslovne dohodli niečo iné; v žiadnom prípade Vám nebudú účtované žiadne poplatky za vrátanie Vami zaplatených finančných čiastok. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar alebo kým ste nepreukázali, že ste tovar zaslali späť, podľa skoršieho dátumu.

  Tovar zašlete späť spoločnosti zooplus

  ZOOHIT

  Česká pošta – POSTKOMPLET UL
  Jateční 436/77
  403 71 Ústí nad Labem
  Česká republika

  bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme my. Náhradu za zhoršenie stavu tovaru musíte poskytnúť len vtedy, ak zhoršenie stavu tovaru vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní, ktoré sa nevzťahuje na overovanie jeho kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

  Koniec poučenia o odstúpení

  Vylúčenie práva na odstúpenie

  Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na dodanie tovaru

  ktorý nie je predvyrobený a ktorého výroba závisí od individuálneho výberu alebo špecifikácie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne upravený na osobné nároky spotrebiteľa, na dodanie rýchlo kaziaceho sa tovaru alebo tovaru po prekročení odporúčaného dátumu spotreby,

  ktoré nie je vhodný na vrátenie z dôvodov ochrany zdravia a hygienických dôvodov, ak bol po prevzatí tovaru odstránený obal,

  ktorý bol po dodaní z dôvodov jeho vlastností zmiešaný s inými produktmi.

  Formulár na odstúpenie od zmluvy

  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

  (Ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy, vyplňte prosím tento formulár a pošlite ho späť)

  • Na zooplus SE, Kundenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, service@zoohit.sk
  • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)
  • Dátum objednania/dátum prijatia (*)
  • Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)
  • Dátum
  ______________

  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 • 7. Záruka a zodpovednosť

  Uplatňujú sa ustanovenia o zákonnej záruke.

  Veterinárne diétne krmivo by sa malo používať len na základe odporúčania a pravidelnej kontroly veterinárneho lekára. Počas kŕmenia je potrebné pravidelne (každých 6 mesiacov) navštevovať veterinárneho lekára na kontrolné vyšetrenia a bezodkladne v prípade zhoršenia zdravotného stavu domáceho zvieraťa. zooplus nezodpovedá za následky nevhodného používania veterinárneho diétneho krmiva alebo používania, ktoré nie je potrebné.

  Liečivá by sa mali používať len podľa odporúčania a pod pravidelným dohľadom rodinného veterinárneho lekára. Rodinný veterinárny lekár by mal byť počas používania pravidelne kontrolovaný a okamžite konzultovaný v prípade zhoršenia zdravotného stavu domáceho zvieraťa. zooplus nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho alebo medicínsky nedeklarovaného používania liekov.

 • 8. Spôsoby platby a kupóny

  Spôsoby platby

  Platba za tovar môže byť uskutočnená prostredníctvom bankového prevodu na účet, platobnou kartou, dobierkou, službou PayPal alebo ApplePay. Zooplus si vyhradzuje právo, akceptovať v jednotlivých prípadoch iba určité druhy platby. Platba zaslaním hotovosti alebo šeku nie je možná a spoločnosť zooplus nezodpovedá za stratu. 

  a. Platba debetnou kartou

  Platba priamym inkasom je možná len z účtov v Európskej únii. Platba bude vykonaná do jedného dňa po odoslaní tovaru. Lehota na pred-notifikáciu sa skracuje na jeden deň. V prípade účtovania poplatkov zo strany úverových inštitúcií si spoločnosť zooplus vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi ďalšie poplatky. To sa týka najmä odmietnutia platieb z dôvodu nedostatočného krytia účtu alebo z dôvodu nesprávnych bankových údajov poskytnutých zákazníkom.

  b. Platba kreditnou kartou

  V prípade platby kreditnou kartou bude suma stiahnutá do jedného týždňa po odoslaní tovaru (akceptujeme karty MasterCard, Visa, Diners Club a American Express).

  c. Platba vopred

  Ak si zákazník želá zaplatiť vopred, je potrebné previesť fakturovanú sumu na účet uvedený nižšie do 7 dní od prijatia informácií o platbe. Tovar bude odoslaný až po prijatí platby. Ak platbu v plnej výške neprevediete do siedmich dní od prijatia týchto platobných informácií, objednávku zrušíme. Prosím, berte na vedomie, že prevod peňazí môže trvať 2-4 dni.

  Ďalšie informácie k platbe vopred bankovým prevodom nájdete v našom centre nápovedy

  Bankové spojenie pre slovenských zákazníkov:

  zooplus SE
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  Číslo účtu: 1663993001 / 1111
  BIC/SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK87 1111 0000 0016 6399 3001

  d. Platba službou Paypal

  Platíte priamo cez svoje konto PayPal. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní do služby PayPal, kde môžete autorizovať hodnotu objednávky. Hneď ako bude náš účet PayPal informovaný o vašej autorizácii, uskutoční sa odoslanie zásielky - v závislosti od dodacej lehoty uvedenej pri položke. Z vášho účtu PayPal bude ihneď po autorizácii odpísaná skutočná fakturovaná suma po odpočítaní prípadných zliav, darčekových poukazov atď.

  e. Platba cez ApplePay

  Apple Pay je k dispozícii ako platobná metóda pre zariadenia iOS v našej aplikácii a mobilnom webovom obchode. Túto platobnú metódu si môžete vybrať v pokladničnej zóne. Je prístupná cez prehliadač Safari a môžete v nej platiť prepojenou platobnou kartou. Platíte priamo prostredníctvom svojho účtu Apple. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na Apple, aby ste autorizovali platbu hodnoty objednávky. Po oznámení autorizácie sa začne expedícia - v závislosti od času expedície uvedeného na výrobku. V závislosti od spôsobu platby uloženej prostredníctvom služby Apple Pay bude skutočná fakturovaná suma znížená o prípadné zľavy, poukážky atď. stiahnutá ihneď po odoslaní.


  f. Platba dobierkou 

  Zákazník zaplatí za objednaný tovar až pri osobnom odbere alebo poštovému doručovateľovi na pošte.

  2. Kupóny

  Pri uplatnení kupónov je potrebné dodržiavať konkrétne platné podmienky uplatnenia. Príslušné informácie nájdete v informáciach priložených pri kupóne.

  3. Faktúry

  Zákazník súhlasí so zasielaním elektronických faktúr. Elektronické faktúry budú zákazníkovi zasielané e-mailom vo formáte PDF. Fakturovaná daň z predaja nezakladá zákazníkovi nárok na odpočet dane na vstupe. 
 • 9. Ochrana osobných údajov

  Zooplus berie ochranu osobných údajov svojich zákazníkov veľmi vážne. Prehlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

 • 10. Marketing a komunikácia so zákazníkom

  Ak zákazník uzavrie so spoločnosťou zooplus zmluvu o kúpe výrobku alebo služby a poskytne svoju e-mailovú adresu, môže spoločnosť zooplus použiť túto e-mailovú adresu na priamu reklamu podobného tovaru alebo služieb.

  Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti používaniu e-mailovej adresy na tento účel bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb operátora. Každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie sa z odberu na tento účel. Prípadne je možné námietku kedykoľvek oznámiť e-mailom na adresu service@zoohit.sk. 

 • 11. Prevádzkovateľ internetového obchodu

  zooplus SE
  Sonnenstraße 15, 80331 München

  v zastúpení predstavenstvom:
  Geoffroy Lefebvre
  Andreas Maueröder

  Predseda dozornej rady:
  Stefan Goetz

  Tel: 00421 232 179 070
  Po - Pia od 8:00 do 18:00  

  Sídlo spoločnosti: Mníchov
  Obvodný súd Mníchov, oddiel Sa (HRB) vložka číslo 273759
  IČ DPH SK4020332943

  Firma zooplus SE je na Slovensku registrovaná na daňovom úrade pod číslom SK4020332943 ako zahraničný podnikateľ dodávajúci tovar formou zásielkového predaja koncovému spotrebiteľovi.

  Podľa § 14 zákona č. 222/2004 Zb.z. je zásielkovým predajom tovaru taký predaj, keď dodávateľ z jedného členského štátu predáva tovar osobe do iného členského štátu a táto osoba, kupujúci, nie je registrovaná pre daň. Preto nie je odpis dane možný.

 • 12. Bonusový program - zooBody

  Po registrácii zákazníka a vytvorení účtu „Môj zoohit“, v rámci svojej prvej objednávky získava zákazník automaticky právo, zúčastniť sa bezplatne v bonusovom programe. Podrobnosti o Podmienkach účasti nájdete tu.

  Uvedenú e-mailovú adresu v rámci bonusového programu používa spoločnosť zooplus SE na informovanie zákazníka o stave zooBodov. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti používaniu elektronickej poštovej adresy (e-mailovej adresy) bez toho, aby mu vznikli iné náklady ako náklady na elektronický prenos podľa základných sadzieb operátora služieb.

 • 13. Záverečné ustanovenie

  Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok neplatné alebo nevymáhateľné, platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zmluvných podmienok tým nie je dotknutá.

  Na základe vylúčenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa uplatňuje nemecké právo. Táto voľba uvedeného rozhodného práva platí len do tej miery, pokiaľ nie je zrušená ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ v čase objednávky obvyklý pobyt.

 • 15. Verzia VOP na vytlačenie

  Ak chcete zobraziť verziu týchto Všeobecných obchodných podmienok vhodnú na tlačenie, kliknite na ikonu tlačiarne v hornej časti stránky v pravom hornom rohu. Ak si chcete uložiť kópiu do svojho zariadenia, môžete tiež kliknúť na ikonu PDF.

  Na otvorenie našich zmluvných podmienok vo formáte PDF potrebujete program Adobe Reader, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU.

  Verzia VOP z 09.08.2023.